Przetargi.pl
Wynajem maszyn i pojazdów dla potrzeb MPGKiM ZB.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22
  18400 Łomża, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem maszyn i pojazdów dla potrzeb MPGKiM ZB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie maszyn oraz pojazdów wraz z obsługą operatorską. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, z których każda będzie oceniania oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich. Cześć nr 1 - równiarka drogowa, szacunkowa ilość: 150 motogodzin. Część nr 2 – koparka kołowa, szacunkowa ilość: 400 motogdzin. Część nr 3 – Samochód samowyładowczy, szacunkowa ilość: 800 motogodzin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SIWZ oraz wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach