Przetargi.pl
Wynajem dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20092 Lublin, ul. Obywatelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 635 300 , fax. 814 635 305
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Obywatelska 4
  20092 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 635 300, fax. 814 635 305
  REGON: 43012391300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – jednego na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz jednego na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek wpłacić – przed upływem terminu składania ofert – wadium przetargowe w wysokości 6000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP SA 1 Oddział w Lublinie, ul Krakowskie Przedmieście 14, 20-002 Lublin nr rachunku 49 1020 3147 0000 8302 0111 5591, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.342-13/MKA/18” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. pkt 4 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają przepisy ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 SIWZ b) wypełniony Formularz ofertowy złożony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ c) wypełniona Specyfikacja oferowanych samochodów z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ d) pełnomocnictwo do reprezentowania: • wymagane w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych do oferty dokumentów. •wymagane w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). UWAGA. pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony.) e) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa). f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. g) Zał. nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy h) Zał. nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach