Przetargi.pl
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.97.2019

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2019-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.97.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wg wskazań Zamawiającego:  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 25 szt. o powierzchni ok. 66,13 m2 w lokalach mieszkalnych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku ich kwalifikacji lub wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 9,87 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 9 szt. o powierzchni ok. 8,37 m2 w lokalach użytkowych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV okna dachowe wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 5 szt. o powierzchni ok. 3,85 m2 w lokalach użytkowych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi (pow. parapetów 19,44 m2) w ilości 17 szt. o powierzchni ok. 42,56 m2, na klatce schodowej przy ul. Brzeskiej 19 – wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi (pow. parapetów 12,07 m2) w ilości 16 szt. o powierzchni ok. 24,95 m2, na klatce schodowej przy ul. Brzeskiej 20 – wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót oraz sposób realizacji został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. druk kosztorysu ofertowego zawierający założenia przedmiarowe – Załącznik Nr 4 do siwz, opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6 do siwz; projekcie umowy wraz z załącznikami – Załącznik Nr 5 do siwz; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 7 do siwz oraz w dokumentacji dla okien przewidzianych do wymiany – Załącznik Nr 9 do siwz oraz wykazach adresowych – Załącznik Nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 5 000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 4; 3) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej siwz; 4) pełnomocnictwo –w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach