Przetargi.pl
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.74.2019

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.74.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wg wskazań Zamawiającego: Część I- teren AOM Nr 2 i AOM Nr 3:  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 106 szt. o powierzchni ok. 217,49 m2 w lokalach mieszkalnych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku ich kwalifikacji lub wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 21,71 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 32 szt. o powierzchni ok. 78,92 m2 w lokalach mieszkalnych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku ich kwalifikacji lub wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 15,78 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 1 szt. o powierzchni ok. 3,22 m2, w lokalach mieszkalnych zgodnie z załączoną dokumentacją dla budynków przy ul., Kawęczyńskiej 16 (okna skrzynkowe) w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi (pow. parapetów 6,92 m2) w ilości 3 szt. o powierzchni ok. 26,40 m2, w lokalu użytkowym przy ul. Targowej 44 (lokal użytkowy 41/42) – wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą w ilości 26 szt. o powierzchni ok. 59,75 m2,wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 31,53 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 9 na klatkach schodowa - wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą w ilości 18 szt. o powierzchni ok. 39,83 m2,wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 24,68 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 9 na klatkach schodowa - wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Część II- teren AOM Nr 4 i AOM Nr 5  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 199 szt. o powierzchni ok. 408,03 m2 w lokalach mieszkalnych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku ich kwalifikacji lub wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 71,20 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 7 szt. o powierzchni ok. 18,40 m2 w lokalach użytkowych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 125 szt. o powierzchni ok. 171,75 m2 w lokalach mieszkalnych, zgodnie z Zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku ich kwalifikacji lub wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 32,01 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego.  zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 3 szt. o powierzchni ok. 14,29 m2, w lokalach mieszkalnych budynku przy ul., Inżynierskiej 6 (okna skrzynkowe),wraz z wymianą parapetów wewnętrznych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) przy zakładanej powierzchni łącznie ok. 2,6 m2 w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy – będących w administracji Zamawiającego - wykonanie okien zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót oraz sposób realizacji został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. druk kosztorysu ofertowego zawierający założenia przedmiarowe – Załącznik Nr 4/I; Nr 4/II do siwz (odpowiednio dla części) opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6 do siwz; projekcie umowy wraz z załącznikami – Załącznik Nr 5/I; Nr 5/II do siwz; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 7 do siwz oraz w dokumentacji dla okien przewidzianych do wymiany – Załącznik Nr 9/I; Nr 9/II do siwz (odpowiednio dla części) oraz wykazach adresowych – Załącznik Nr 8/I; Nr 8/II do siwz (odpowiednio dla części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie odpowiednio dla części na którą składana jest oferta – kwota ogółem 18 500,00 zł. słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych w tym: część I – 9 200,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych; część II – 9 300,00 zł słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) Kosztorysy ofertowe odpowiednio dla części zamówienia na którą składana jest oferta – Załącznik Nr 4/I, Nr 4/II; 3) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej siwz; 4) pełnomocnictwo –w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach