Przetargi.pl
Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ​Zamówienie obejmuje zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach". W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: Branża budowlano-konstrukcyjna: - robót rozbiórkowych - robót murarskich - ocieplenia ścian zewnętrznych - ocieplenia stropów - wymiany części stolarki zewnętrznej - wymiany obróbek blacharskich attyk, okapów i parapetów zewnętrznych - demontażu krat stalowych okiennych, - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów stalowych ogrodzenia - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów stalowych boksów dla psów - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów drewnianych „przybudówki' przy pawilonie dla kotów - likwidacji zewnętrznego zbiornika na olej opałowy z niwelacją terenu - wykonania opaski wokół budynku - demontażu i ponownego montażu daszków i drabin zewnętrznych - remontu podestów zewnętrznych przed drzwiami wejściowymi Branża sanitarna: - demontażu istniejącej kotłowni olejowej z kominem stalowym i instalacją c.o. (wymienianej na nową) - wykonania nowej instalacji c.o. - wykonania nowej instalacji wody ciepłej użytkowej z instalacja solarna (demontaż instalacji z bojlerami elektrycznymi) - wykonania wewnętrznej instalacji gazu dla nowej kotłowni c.o. i c.w.u. - wykonania kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. (z kotłem kondensacyjnym)z automatyką i sterowaniem instalacją wod-kan, wentylacją wraz z dokumentacją powykonawczą odbiorową i niezbędnymi rejestrami. Branża elektryczna: - demontażu istniejących opraw oświetleniowych objętych opracowaniem - wykonania instalacji elektrycznej - montażu nowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego , ewakuacyjnego i zewnętrznego - montażu instalacji odgromowej - montażu instalacji fotowoltaicznej - wykonania instalacji BMS wraz kanalizacją teletechniczną II. Szczegółowy zakres prac określa: a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ), c) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ), d) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). e) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) f) wzór tabliczki informacyjnej formatu A3 (załącznik nr 10 do SIWZ III. Pozostałe kody CPV : CPV 45431200-9 Kładzenie glazury CPV 45232460-4 Roboty sanitarne CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV45331110-0 Instalowanie kotłów CPV45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego IV. wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót termomodernizacyjnych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości: 27 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, ze wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania - spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4. Dowód wniesienia wadium; 5. Kosztorys ofertowy ; 6. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 7. Jeśli dotyczy – w przypadku zastosowania materiałów równoważnych – zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej. II. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.7.I.2 wykonawca składa zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach