Przetargi.pl
Wymiana uszkodzonych warunkami atmosferycznymi cegieł ogrodzenia zewnętrznego, renowacja podmurówki ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana uszkodzonych warunkami atmosferycznymi cegieł ogrodzenia zewnętrznego, renowacja podmurówki ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy wymianie uszkodzonych warunkami atmosferycznymi cegieł ogrodzenia zewnętrznego oraz renowacja podmurówki ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16. Opis planowanych robót : I. wymiana uszkodzonych warunkami atmosferycznymi cegieł ogrodzenia zewnętrznego : - odkopanie istniejącego ogrodzenia; - częściowa wymiana uszkodzonych cegieł ogrodzenia; - uzupełnienie czapek ogrodzenia; - wykonanie izolacji poziomej i pionowej ogrodzenia; - zasypanie odkopanego ogrodzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. II. renowacja podmurówki ogrodzenia: - wymiana uszkodzonych cegieł ogrodzenia - czyszczenie powierzchni murów - hydrofobizacja fragmentów wymienionych po renowacji; roboty tymczasowe : - zajęcie chodnika Uwaga: Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie w użytkowanym kompleksie. Materiały Zamawiającego : - cegła pełna klinkierowa – w pełnej ilości Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca . Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki: 1) Specyfikacja techniczna , 2) Przedmiary robót, 3) Dokumentacja rysunkowa, 4) Lokalizacja robót, 5) Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „Projekt umowy” .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozdziałem 12 niniejszej SIWZ; c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium e) Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach