Przetargi.pl
Wymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpn

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-053 Kraków, ul. Ciemna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 988 108, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
  ul. Ciemna 6
  31-053 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 988 108, , fax. -
  REGON: 15817985000320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-krakow.pl, www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) sprzedaż i dostawa dwóch urządzeń PulseSecure PSA3000 lub równoważnych, zwanych dalej także „urządzeniami”, 2) wykonanie prac instalacyjno – konfiguracyjnych, w tym migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu zdalnego dostępu do sieci opartego o klaster urządzeń Juniper MAG-2600 do nowej wersji systemu opartego o dostarczone urządzenia PulseSecure PSA3000 lub równoważne, 3) zapewnienie wykonywania serwisu gwarancyjnego urządzeń. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej także „specyfikacją") oraz załącznik nr 2 do specyfikacji -wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach