Przetargi.pl
„Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbki glifów budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 665 400, , fax. 243 665 421
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243 665 400, , fax. 243 665 421
  REGON: 61103840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mazowiecka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbki glifów budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zgodnych ze specyfikacją i dokumentacją techniczną w celu Wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbki glifów budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock. 3a. Remont obejmuje prace budowlane branży budowlanej. 3b. Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych: Prace rozbiórkowe w zakresie: a) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych b) demontaż stolarki okiennej c) miejscowe wykucie parapetów d) wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki. Prace montażowo - remontowe w zakresie: a) montaż stolarki okiennej ( w posiadaniu Wykonawcy) b) montaż parapetów wewnętrznych z PCV (kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem) c) montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan -cynk (kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków) d) obróbka glifów na gładko od zewnątrz i wewnątrz e) prace porządkowe Budynek na którym realizowane będą prace, wpisany jest w rejestr zabytków pod nr 605 z dnia 11.01.1989 r. oraz stanowi element zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i wystaw kulturowych Miasta Płocka pod nr 51/182/59 z dnia 11.11.1959 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 700,00 zł. 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 9.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, PKO Bank Polski S.A. 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbki glifów budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Oznaczenie sprawy: DA.PM.232.73.2019 9.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.14. Inne dokumenty: 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 3. Pełnomocnictwo 4. Wykaz osób 5. Wykaz usług 6. Informacja na potwierdzenie spełniania pozacenowego kryterium – Załącznik nr 6 Dowód wniesienia wadium - (jeżeli jest w formie innej niż pieniężna).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach