Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2022-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót budowlanych związanych z wymianą okien zabudo-wanych w ściankach elewacyjnych w budynku administracyjnym przy ul. Dr. Pieniężnego 24 w Zielonej Górze. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: − wymianę okien 149 szt., − wymianę parapetów zewnętrznych ok. 370 mb, − wymianę parapetów wewnętrznych ok. 370 mb, − montaż nawiewników higrosterowanych 151 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach