Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej ocieplonej w budynkach mieszkalnych OPN -Borowiec- Sąspów 88, -Stanisławówka- Ojców 29 i -Kopciński- Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196.

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-047 Ojców, Ojców 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3892005, 38910039, 3891490 , fax. 12 3892006
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ojcowski Park Narodowy
  Ojców 9 9
  32-047 Ojców, woj. małopolskie
  tel. 12 3892005, 38910039, 3891490, fax. 12 3892006
  REGON: 12245736300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojcowskiparknarodowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej ocieplonej w budynkach mieszkalnych OPN -Borowiec- Sąspów 88, -Stanisławówka- Ojców 29 i -Kopciński- Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej ocieplonej w budynkach mieszkalnych OPN -Borowiec- Sąspów 88, -Stanisławówka- Ojców 29 i -Kopciński- Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają: 1)Projekt budowlany w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Borowiec Sąspów 88 (wyciąg) - zał. nr 1 do SIWZ, 2)Projekt budowlany w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Stanisławówka Ojców 29 (wyciąg) - zał. nr 2 do SIWZ, 3)Projekt budowlany w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Kopciński Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196 (wyciąg) - zał. nr 3 do SIWZ, 4)Przedmiar robót na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Borowiec, Stanisławówka i Kopciński - zał. nr 4 do SIWZ, 5)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (wyciąg) - zał. nr 5 do SIWZ, 6)Wytyczne realizacji zamówienia - zał. nr 6 do SIWZ, 7)Wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Kraków Nr 22 1130 1150 0012 1252 9490 0001 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej docieplonej w budynkach mieszkalnych OPN Borowiec Sąspów 88, Stanisławówka Ojców 29 i Kopciński Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196. 3. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ojcowskiparknarodowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach