Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV wraz z robotami wykończeniowymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyłącznie jedną z poniżej wymienionych części:1. Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM CUPRUM przy ul. Skrzetuskiego 1-13; 2-14 w Polkowicach - część I . 2. Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM CUPRUM przy ul. Skrzetuskiego 15- 23; 27-35 w Polkowicach - część II. 3. Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM CUPRUM przy ul. Skrzetuskiego 16-24; 26 -34 w Polkowicach - część III. 4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM CUPRUM w stanie awaryjnym i osób niepełnosprawnych w Polkowicach - część IV.Niedopuszczalnym jest składanie ofert na więcej niż jedną część.Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w specyfikacji technicznej ST i opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzi :1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST (Wspólna ST dla wszystkich części).2) Przedmiar robót odrębnie dla każdej z części.3) Wykaz adresów budynków wytypowanych do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej odrębnie dla każdej z części.Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do treści SIWZ przedmiary robót w formacie umożliwiającym ich edycję i ułatwiającym dokonanie właściwej wyceny; nazwy plików: Wymiana stolarki okienej - I etap Skrzetuskiego 1-13;2-14ATH.ath; Wymiana stolarki okienej - II etap Skrzetuskiego 15-23 ; 27-35 ATH.ath; Wymiana stolarki okienej - III etap Skrzetuskiego 16-24;26-34ATH.ath; Wymiana stolarki okienej - IV etap awaryjne CuprumATH.athZamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.Zamawiający wymaga aby na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości. Udzielona przez Wykonawcę 36 - miesięczna gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Wykonawcy mają obowiązek przedstawić opis techniczny (informacje techniczno-montażowe) okien i drzwi z PCV dotyczące: profili okiennych, szyb, osprzętu, kotwienia i urządzeń służących do wentylacji -nawiewników- potwierdzające, że w/w elementy odpowiadają wymogom Zamawiającego określonym w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.Wykonawcy mają obowiązek złożyć oświadczenie, o treści zgodnej z wymaganą w SIWZ (załącznik nr 6), z którego wynikać będzie, iż stolarka PCV oferowana w ramach niniejszego postępowania spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie wskazanych parametrów.Przedstawią dokumenty stwierdzające że stolarka okienna spełnia wymogi Zamawiającego tj. certyfikat Europejski CE (z podaniem parametrów technicznych), stolarka okienna musi spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie ze STWiOR.Przedstawią schematy ryglowania stolarki okiennej dla realizacji zadania zgodnie z wydanym Certyfikatem EuropejskimBez względu na zastosowany system stolarki okiennej Zamawiający wymaga aby w dolnej części okna były dodatkowo zamontowane okucia obwiedniowe przy szerokości okna we wrębie pow. 580 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211328
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania wadium w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach