Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach usługowych w budynku administracyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, przy ul. 1 Maja 6.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach usługowych w budynku administracyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, przy ul. 1 Maja 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach usługowych w budynku administracyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, przy ul. 1 Maja 6. 1. W ramach remontu należy wykonać w szczególności: 1) wymianę okien: wymiana istniejących okien (5 szt.) drewnianych jednoszybowych w lokalach użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku KOWR OT w Opolu, przy ul. 1 Maja 6, na okna wykonane z PCV, z zachowaniem istniejących podziałów powierzchni okien; 2) wymianę przeszklonych drewnianych drzwi zewnętrznych: wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych (1 szt.) wejściowych wraz z naświetlem, prowadzących do lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku KOWR OT w Opolu, przy ul. 1 Maja 6, na drzwi wykonane z PCV, z zachowaniem istniejących podziałów powierzchni drzwi; 3) wymianę drzwi wejściowych: wymiana istniejących drzwi zewnętrznych (1 szt.) wejściowych, prowadzących od parkingu do pomieszczeń biura KOWR zlokalizowanych na parterze budynku KOWR OT w Opolu, przy ul. 1 Maja 6, na drzwi wykonane z aluminium, z zachowaniem istniejących podziałów powierzchni drzwi wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (drzwi objęte systemem kontroli dostępu). 2. Ogólny zakres robót: 1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: - demontaż stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej i naświetli; - demontaż okładzin podłogowych i ściennych; - demontaż obudowy okiennej i grzejnikowej; 2) TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne, - wykonanie ręcznie gładzi gipsowych zwykłych na ścianach i ościeżach otworów, Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 3) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV i aluminium, - montaż naświetla zewnętrznego, - montaż zewnętrznej stolarki okiennej, - prace towarzyszące przy drzwiach aluminiowych (związane z objęciem drzwi systemem kontroli dostępu) - drobne prace wykończeniowe. Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół zdawczo – odbiorczy wykonania robót. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględnił w cenie oferty należy również, w szczególności: 1) realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) dostawa materiałów wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymagalnych uzgodnień (jeżeli są wymagane) i odbiorów, 4) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych przepisami prawa oraz specyfiką funkcjonowania Zamawiającego, prób, badań i odbiorów, których pozytywny wynik jest warunkiem dokonania pozytywnego odbioru technicznego robót. 5) wykonania na swój koszt i ryzyko w okresie gwarancji napraw serwisowych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 6) wykonania na swój koszt i ryzyko w okresie gwarancji przeglądów technicznych i innych czynności serwisowych, wynikających w instrukcji użytkowania oraz obowiązujących przepisów i norm prawnych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów; 7) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 4. Szczegółowy zakres robót został opisany w: a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) – załącznik nr 5A, b) przedmiarze robót– załącznik nr 5B, c) planach, rysunkach lub innych dokumentach: szkicach stolarki, ślusarki otworowej oraz pomieszczeń objętych remontem – załącznik nr 5C, d) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 4. 3.2. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę : 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj w szczególności.:  prace fizyczne przy robotach rozbiórkowych;  prace fizyczne przy robotach tynkarskich;  prace fizyczne przy robotach dot. stolarki okiennej i drzwiowej wykonywane przez robotników budowlanych Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z p.zm.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia do momentu zgłoszenia ich Zamawiającemu do odbioru. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która części czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania tylko do tej osoby. 4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie części czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania tylko do tych osób. 5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt 1 nin. ustępu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w § 9 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XVII ust. 17.5. siwz 3.3. Pozostałe informacje: 1. Równoważność materiałów: 1) nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów, 2) zastosowane w dokumentacji technicznej nazwy handlowe, marki zaprojektowanych materiałów, urządzeń, innych są niezbędne do należytego wykonania zamówienia. W związku z powyższym dla właściwego opisania przedmiotu zamówienia niezbędne jest zastosowanie nazw handlowych. Wszystkie wymienione marki należy rozumieć wzory, marki referencyjne i mogą mieć zastosowanie inne równoważne materiały, urządzenia o nie gorszych parametrach i właściwościach technicznych, które zachowują minimum te same parametry, co wymienione w dokumentacji technicznej i STWIORB. 3) jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, należy to traktować jako wytyczną technicznojakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji technicznej. 4) zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 2. Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 3. Wykonawca we własnym zakresie utrzyma należyte oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 4. Wykonawca zobowiąże się w podpisanej przez strony umowie (rozdział XI umowy), do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, która będzie wynosić co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, na zasadach opisanych w rozdziale XVI siwz. 5. Dołączony do SIWZ przedmiar robót nie stanowi podstawy wykonania zamówienia, służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę ceny oferty. 6. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w dokumentacji, złożenie pisemnego zapytania. 7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności wykonania prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, zaleca się przed złożeniem oferty do pisemnego zapytania złożonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach