Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w internacie sportowym „Albatros” oraz w przyległej sali jadalnej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 746 314 , fax. 586 746 350
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
  Żeromskiego 52
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 586 746 314, fax. 586 746 350
  REGON: 32790700060000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w internacie sportowym „Albatros” oraz w przyległej sali jadalnej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych, automatycznych drzwi zewnętrznych, okien z parapetami i witryn drzwiowych wraz z usługą demontażu istniejącej stolarki z przygotowaniem otworów okiennych, montażem nowych okien i drzwi balkonowych, obróbka ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, obróbka glifów wewnętrznych kątownikiem pcv 20x20 w kolorze białym oraz utylizacja zdemontowanej stolarki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym postepowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie to składa Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. (można wykorzystać wzór formularza stanowiącego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach