Przetargi.pl
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DREWNIANEJ NA STOLARKĘ PCV I ALUMINIUM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŁAŃCUT

Gmina Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252264 , fax. 017 2256536
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łańcut
  ul. Mickiewicza 2a 2a
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252264, fax. 017 2256536
  REGON: 69058179000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DREWNIANEJ NA STOLARKĘ PCV I ALUMINIUM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŁAŃCUT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę z PCV i Aluminium oraz wymiana części parapetów zewnętrznych w placówkach oświatowych Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje następujące rod
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000 zł., (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 15-05-2009 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: a) pieniądzu - przelewem na konto Bank Pol
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na potwierdzenie tego warunku należy dołączyć do oferty wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek jak również aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potwierdzenie tego warunku należy podać doświadczenie w realizacji podobnych zamówień okresie ostatnich pięciu lat tj. roku 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, a także wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na potwierdzenie tego warunku należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt VI SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy, 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 i art. 24 ust.1 pkt 9 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i łączną wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 8. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności/ lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w w/w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 9. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 10. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie tę część /zakres/ zamówienia, którą/y/ powierzy podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ lub oświadczenie, że wykona zadanie siłami własnymi. 11. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania Wykonawca, składa oświadczenie, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zetorzeszow.pl/uglancut
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach