Przetargi.pl
Wymiana ślizgów multimedialnych oraz wanny hamownej na Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana ślizgów multimedialnych oraz wanny hamownej na Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż nowych ślizgów multimedialnych na istniejącej konstrukcji wsporczej w pływalni Wodny Raj Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu ul. Kosynierów 1. Zakres prac: Demontaż starej zjeżdżalni rurowej wraz z konstrukcją wsporczą Wymiana części konstrukcji wsporczej Montaż konstrukcji wsporczej wraz z jej ocynkowaniem i pomalowaniem Dostawa i montaż zjeżdżalni rurowej śr.1000mm - Z1 i Z2 Dostawa i montaż osłony na elementy multimedialne zjeżdżalni rurowej średnicy 1000mmm Dostawa i montaż instalacji zasilania zjeżdżalni w wodę Dostawa i montaż pompy wodnej dla zasilania zjeżdżalni w wodę Dostawa i montaż elementów multimedialnych zjeżdżalni Z1 i Z2 elementy multimedialne zjeżdżalni wodnej oraz instalacji start-stop Wywóz i utylizacja starej zjeżdżalni rurowej Wykonanie izolacji przeciwwodnej Wymiana okładziny ceramicznej Naprawa powierzchni betonu wraz z zabezpieczeniem powierzchni przed wnikaniem wody. 2)Obowiązki wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. Organizacja placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452121409
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach