Przetargi.pl
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 35 509 , fax. 22 44 35 552
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 35 509, fax. 22 44 35 552
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót wchodzi: wymiana poziomów zimnej wody (od wodomierzowa usytuowanego w studzience na zewnątrz budynku) i ciepłej wody wraz z cyrkulacją, wymiana instalacji ppoż. Do wymienionych poziomów zimnej i ciepłej wody należy podłączyć istniejące piony , których w tym zamówieniu nie zaplanowano do wymiany . Budynek został wybudowany w latach 60 ubiegłego stulecia. Kubatura szkoły to 20 519 m3. Obiekt składa się z budynku głównego, oraz dwóch skrzydeł połączonych z budynkiem za pomocą łączników. Budynek główny 3-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły silikatowej, stropy międzykondygnacyjne DZ4. Kanały instalacyjne biegną przy ścianie zewnętrznej budynku. Instalacja ppoż. z rur stalowych podwójnie ocynkowany. Instalacja wodociągowa wewnętrzna z rur PP PN 20 i z rur PP Stabi PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Przyłącze wodociągowe z rur PE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453322005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja za wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach