Przetargi.pl
„Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie”

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 275 400 , fax. 874 275 401
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzewo
  ul. Zamkowa 3
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 275 400, fax. 874 275 401
  REGON: 79067130800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: 1. Rozbiórkę pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wraz z wywozem i utylizacją. 2. Demontaż rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, łat itp. 3. Przemurowanie kominów wentylacyjnych i części komina spalinowego. 4. Montaż kontrłat do betonowych krokwi dachu. 5. Ponowny montaż łat rozbiórkowych oraz nowych. 6. Malowanie drewnochronem i montaż desek okapu przyrynnowego i na szczytach. 7. Montaż blachy trapezowej, rynien i rur spustowych obróbek blacharskich oraz pozostałych akcesoriów. 8. Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z założeniem metryki instalacji odgromowej. 9. Wykonanie paroizolacji i docieplenia stropu poddasza wełną mineralną. 10. Wykonanie rusztu wsporczego i montaż płyty OSB na stropie (przejście techniczne). Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w „opisie technicznym wymiany pokrycia dachu”. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje media (woda, energia) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po skończonych robotach uporządkuje teren budowy. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca do przykrycia dachu użyje blachy, na którą producent udziela co najmniej 10-letniej gwarancji, a prace montażowe wykona zgodnie z wymaganiami producenta. Sposób realizacji robót w zakresie prac dotyczących usuwania azbestu. 1. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa. 3. Demontażu wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 4. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r., nr 199, poz. 1671 z późn. zm.). 5. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 6. Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów z rozbioru (przekazania na składowisko odpadów) – z wyłączeniem rynien i rur spustowych oraz innych elementów z blachy – zgodnie z przedmiarem i STWiOR. 7. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych (…) - pisemne oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis techniczny wymiany pokrycia dachu Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) UWAGA: Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach