Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Przysietnicy

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25 25
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Przysietnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Przysietnicy w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej. Zakres robót obejmuje: Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej, zniszczonych krokwi 12x16 cm długości 7,5 m 11 szt. z zachowaniem dotychczasowych gabarytów i parametrów (wykonanie remontu konstrukcji dachowej stanowi nie więcej niż 50 % całości dachu); Wymiana pokrycia dachu z dachówki na pokrycie z blachodachówki powlekanej kolor ceglasty; Wymiana rynien i rur spustowych stalowych na rynny i rury spustowe PCV; Wymian okna połaciowego, oraz wyłazów dachowych; Przemurowanie kominów nad dachem z cegły pełnej na cegłę klinkierowej kolor ceglasty w istniejących miejscach; Wymiana instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stary.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach