Przetargi.pl
Wymiana okien oraz dokończenie elewacji w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
  REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien oraz dokończenie elewacji w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na zamówienie składają się następujące roboty: 1.ROBOTY BUDOWLANE 1.1 Roboty rozbiórkowe budynek główny -demontaż stolarki okiennej i drzwiowej -demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych -demontaż schodów zewnętrznych w zakresie wymaganym projektem -demontaż nawierzchni w zakresie koniecznym pod opaskę oraz wykonanie izolacji fundamentów. 1.2 Roboty budowlane dotyczące budynku głównego od strony A, B, F i K (część zaznaczona linią przerywaną) -roboty ziemne związane z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej i cieplnej części fundamentów Rys. 01,02 od strony B i F -wykonanie utwardzeń terenu związanych z wykonaniem opaski wokół części budynku, od strony B i F -wykonanie izolacji przeciwwodnej wodnej części ścian fundamentów, od strony B i F - wykonanie izolacji cieplnej części ścian fundamentów, od strony B i F - montaż, rur spustowych poniżej poziomu terenu, od strony B i F -dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i witryn. Stolarka licowana do zewnętrznej krawędzi muru bez ocieplenia. -zapewnienie odpowiedniej ilości nawiewanego powietrza w salach lekcyjnych m. innymi przez montaż odpowiedniej liczby nawietrzaków okiennych -dostawa i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych granitowych analogicznie jak w pozostałych budynkach -wykończenie glifów okiennych wraz z montażem kątownika wewnątrz budynku, malowanie ścian okiennych -wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji -wykonanie robót elewacyjnych( tynkowanie, malowanie). Stan istniejący: wykonane ocieplenie płytami styropianowymi, przyklejona siatka, wykonane kątowniki na narożach wraz z zabezpieczeniami dodatkową siatką nad nadprożami. Pozostaje do wykonania warstwa elewacyjna tynku akrylowego wraz z malowaniem, malowanie warstw anty graffiti oraz montaż kratek wentylacyjnych. W przypadku uszkodzonych lub niewłaściwie wykonanych fragmentów robót należy je naprawić. - wykonanie izolacji przyziemia i cokołu od strony B i F -wykonanie schodów zewnętrznych, płyta granitowa analogiczna jak w pozostałych budynkach -wykonanie barier przy schodach zewnętrznych -dostawa, montaż daszku nad wejściem wraz z jego odwodnieniem 2. INSTALACYJNE SANITARNE -instalacja c o, przebudowywana w 2017r. według branży sanitarnej. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3. 1 Budynek główny – zakres robót elektrycznych: -demontaż oświetlenia i wymiana elementów wyposażenia elewacji -dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z mocowaniem -wykonanie oświetlenia nad schodami przy wejściu do budynku -wymiana bednarki w części wykonywanego ocieplenia fundamentów od strony B i F, połączenie z istniejącą instalacją odgromową -uzupełnienie wyposażenia strukturalnego i instalacji elektrycznej na elewacji -badania i pomiary 4. Z PRZETARGU WYŁĄCZONO: 4.1 Z zakresu robót wyłączono wykonanie robót budowlanych w budynkach sali gimnastycznej w przełączce do sali gimnastycznej oraz w części mieszkalnej i w części administracyjnej i bibliotece. 4.2 W budynku głównym z zakresu robót wyłączono: - wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę opraw wewnętrznych na ledowe -wymiana okien p-poż. EI 60 160x82 8 szt. w toaletach objętych oddzielnym opracowaniem dotyczącym remontu toalet. - roboty na dachu budynku - wymianę rur spustowych II. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym i czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych, dni świątecznych lub wolnych dla szkół). Należy przewidzieć ograniczoną dostępność do przebudowywanych pomieszczeń oraz uwzględnić konieczność zabezpieczania pomieszczeń przed zapyleniem i wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Przy odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia pomieszczeń w których prowadzone były prace. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu organizacji robót w uzgodnieniu z Użytkownikiem i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Prowadzone roboty należy trwale oddzielić od obszaru funkcjonowania szkoły gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) dalej k. p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu robót elewacyjnych, izolacji fundamentów, pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ) W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach