Przetargi.pl
Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien i drzwi balkonowych PVC, zwanych dalej „stolarką”, w lokalach mieszkalnych i na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej. 4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 1) Projekt umowy (załącznik do SIWZ), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „STWiORB” (załącznik do SIWZ), 3) Przedmiar robót na wymianę 1 m2 stolarki (załącznik do SIWZ). 5. Wykaz adresowy lokali mieszkalnych i klatek schodowych, w których nastąpi wymiana stolarki, stanowi załącznik do umowy. Kompletny wykaz adresowy z podaniem numerów lokali mieszkalnych w budynkach, Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany adresu, w którym ma być wykonana wymiana stolarki pod warunkiem, że nie zwiększy to łącznej ilości m2 przeznaczonych do wymiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu, lecz pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, na właściwy adres mailowy wskazany w § 10 ust 1 umowy. 6. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektów okien i drzwi balkonowych zwymiarowanych i podpisanych, zawierających widoki oraz przekroje okien z wyraźnym zaznaczeniem słupka, ślemienia i ewentualnych szprosów oraz informację dotyczącą typu szprosu (powinien być zewnętrzny, dopuszcza się naklejony) i rodzaju słupka. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, Zamawiający powyższe dokumenty złoży do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego; 2) roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej stolarki, parapetów i okapników; 3) dostarczenie i montaż nowej stolarki z profili PVC wraz z montażem okuć, montażem nowych parapetów PVC oraz montażem nowych okapników z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm; 4) uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnicy z murem; 5) wykonanie naprawy tynku w miejscu osadzenia stolarki; 6) usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki w rejonach wskazanych w załączniku nr 3 do umowy. Łączna powierzchnia stolarki do wymiany: 298,07 m2. Podana ilość stolarki przeznaczonej do wymiany określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy robotników budowlanych wykonujących roboty wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 9. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynkach/lokalach zamieszkałych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia osób zajmujących lokale.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 6a, 6b do SIWZ), z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej www.wm.wroc.pl informacji, o której mowa w rozdz. XIII pkt 6 SIWZ, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach