Przetargi.pl
Wymiana ogrodzenia w ramach zadania Wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 - etap II.

Powiat Pszczyński ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4492300, 032 4492399 , fax. 032 4492345
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pszczyński
  ul. 3 Maja 10 10
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 4492300, 032 4492399, fax. 032 4492345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana ogrodzenia w ramach zadania Wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 - etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana ogrodzenia w ramach zadania Wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 - etap II. 2. Zakres robót budowlanych będzie obejmował m.in.:a.Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z jego wywozem - ok. 70,00 m; b.Remont elewacji muru oraz ściany garaży od strony boiska - ok. 60,00 m2 ; c.Budowę ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu o łącznej wysokości 6m - 66,5 m. 3.Ze względu na fakt, że roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, będą prowadzone w obrębie czynnego obiektu szkolnego należy uwzględnić w procesie realizacyjnym ograniczenie do minimum utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu, wydzielania na bieżąco bezpiecznych dojść i dojazdów do obiektu oraz minimalizowania hałasu. 4.Ponadto należy uzgadniać z Zamawiającym zakres i czas wykonywania poszczególnych elementów zamówienia, aby zsynchronizować proces inwestycyjny z bieżącą działalnością placówki i zapewnić bezpieczne strefy użytkowania obiektu, w obrębie którego prowadzone są roboty budowlane. 5.Szczegółowy zakres robót podano w załącznikach do SIWZ: a.Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ b.Wyciąg z projektu budowlano - wykonawczego: Wykonanie boiska trawiastego wraz z droga dojazdową dla PZS Nr 1 w Pszczynie - załącznik nr 7 do SIWZ. c.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ.W przypadku określenia elementów przedmiotu zamówienia w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów równoważnych - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ W związku z tym, Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem równoważności rozumie inny materiał lub urządzenie, pochodzące od innego producenta niż wskazany w załącznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ, pod warunkiem, że służy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, co produkt oryginalny. Ponadto równoważność oznacza materiał nie gorszy gatunkowo niż określony w załącznikach nr 1; 7; 8 do SIWZ. Wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy jako określenie standardów i parametrów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 01.10.2014r. do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach