Przetargi.pl
Wymiana odcinka instalacji burzowej wraz z naprawą placu musztry w K-721 w Morągu.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Kwiatkowskiego 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Kwiatkowskiego 15
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 281385396
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana odcinka instalacji burzowej wraz z naprawą placu musztry w K-721 w Morągu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana odcinka instalacji burzowej wraz z naprawą placu musztry w K-721 w Morągu.Obiekt: instalacja kanalizacji burzowej i plac musztry w kompleksie wojskowym w Jednostce Wojskowej 1248 w Morągu.Zakres robót budowlanych obejmuje: • Roboty drogowe.− częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowej,− częściowa rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej,− częściowa rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej,− uzupełnienie podbudowy i nawierzchni asfaltowej,− uzupełnienie podbudowy i nawierzchni z kostki granitowej i betonowej,− naprawa pęknięć nawierzchni bitumicznej.• Roboty ziemne.− uzupełnienie ubytków gruntu z odtworzeniem trawnika,− wykopy mechaniczne i ręczne.• Roboty sanitarne. oczyszczenie istniejącego rurociągu metodą hydrodynamiczną, inspekcja wnętrza rurociągu zdalnie sterowaną kamerą, wykonanie renowacji istniejącego rurociągu betonowego metodą bezwykopową (tzw. Kraking) z zachowaniem istniejących studni rewizyjnych i zbiorczych, wymiana podziemnych rurociągów odprowadzających wody opadowe z budynków włączonych za pomocą trójników do przedmiotowej instalacji i wykonanie włączenia ich do nowego rurociągu poprzez systemowe studnie zbiorcze, wymiana podziemnych rurociągów odprowadzających wody z istniejących wpustów ulicznych i włączenie ich do istniejących studni zbiorczych, wymiana istniejących wpustów ulicznych na nowe,− roboty porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9 900,00 PLN.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach