Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni na boiskach szkolnych i bieżni lekkoatletycznej – Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu.

Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
  Aleja Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  REGON: 000515885
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni na boiskach szkolnych i bieżni lekkoatletycznej – Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: „Wymiana nawierzchni na boiskach szkolnych i bieżni lekkoatletycznej – Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu”, tj.: rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boisk: 2 664,00 m2; wykonanie nawierzchni boiska do siatkówki: 1 224,00 m2; wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 1 440,00 m2; wykonanie nawierzchni bieżni lekkoatletycznej: 405,00 m2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – Przedmiar robót.1.3. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej –Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) obejmującą budowę lub przebudowę nawierzchni sportowej o powierzchni minimum 500 m2 (w przypadku przebudowy określona powierzchnia dotyczy nawierzchni po przebudowie);4.2.skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.W przypadku osoby, która nabyła uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 334, ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach