Przetargi.pl
Wymiana instalacji elektrycznej w gminnych zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 957 387 100
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 957 387 100
  REGON: 36196200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.bip.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji elektrycznej w gminnych zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.) Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w gminnych zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., zgodnie z zakresem prac wskazanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zwanej dalej „STWiOR” oraz przedmiarach załączonych do siwz ,z czego niniejszym zamówieniem objęta jest instalacja w lokalach usytuowanych w poniżej wyszczególnionych budynkach • Zadanie I-ADM1 1. Kosynierów Gdyńskich 76/5 2. Chodkiewicza 27/5 3. Mieszka I-go 3/5 • Zadanie II-ADM 3 1. Krzywoustego 10/9 2. Wodna 6/2 • Zadanie III-ADM 4 1. Drzymały 32 2. Łokietka 24/12 3. Dzieci Wrzesińskich 6/19 4. Ogrodowa 5/2 5. Chrobrego 28/5 • Zadanie IV-ADM 5 1. Gwiaździsta 20/2 2. Gwiaździsta 20/16 3 Gwiaździsta 20/32 4 Słoneczna 59/2 5 Al. Konstytucji 3-go Maja 9/2 Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. 1. Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332. Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. W celu uzyskania porównywalnych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorysy ofertowe w oparciu o załączone przedmiary. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarach technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 4) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 5) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach