Przetargi.pl
Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza

Miejska biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 854 160 , fax. 322 854 160
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
  Ul. Zamkowa 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 854 160, fax. 322 854 160
  REGON: 27151875800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.biblioteka.tarnowskiegory.nv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry). Realizacja zadania zostanie wykonana przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Piotra Adamczyka. Zadanie jest podzielone na 2 etapy: Etap 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej; Etap 2 – Wykonanie robót budowlanych (instalacja elektryczna i niskoprądowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr rachunku: PL 43 1050 1386 1000 0090 6786 5569 z dopiskiem „Wadium – wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej”. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2. Formularz Oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach