Przetargi.pl
Wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464 , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, fax. 085 748 64 66
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29. 2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy załączonym do SIWZ. 3.Zaprojektowano wymianę istniejącego dźwigu na dźwig osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych zgodnie z normą PN-EN 81-72, przy czym Zamawiający nie wymaga dźwigu certyfikowanego, wymaga wykonania dźwigu zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z rzeczoznawcą p.poż. 1) typ dźwigu: a) rodzaj: osobowy, przystosowany do użycia przez ekipy ratownicze straży pożarnej zgodnie z normą PN-EN 81-72; b) napęd elektryczny, cierny-linowy, wciągarka bezprzekładniowa, prędkość obrotowa wciągarki regulowana za pomocą bezstycznikowego przemiennika częstotliwości z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantującego spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania napędu elektrycznego pasowego i wciągarki z kołem ciernym o średnicy 80 mm. Napęd wyposażony w enkoder. Pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, ulepszane cieplnie koło cierne o średnicy 400 mm pod liny stalowe, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. Ilość par biegunów: min. 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym; c) maszynownia: górna (wydzielona z przestrzeni obecnej maszynowni) - zespół napędowy oraz tablicę sterową umieścić w nowowydzielonym pomieszczeniu maszynowni, po jego uprzednim przygotowaniu z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów; d) udźwig: min. 1600 kg 21 osoby; e) wysokość podnoszenia: istniejąca 40 m; f) Prędkość: min. 1,0 m s; g) Ilość przystanków: 13; h) Ilość dojść: 13; i) Oznaczenie przystanków: -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 2) Drzwi kabinowe (1 szt.): a) automatyczne, centralne, 4-panelowe, napęd regulowany falownikiem, wykonanie w kl. min. IP54; b) wymiary w świetle: - szerokość 1400 mm, - wysokość 2000 mm; c) wystrój - skrzydła wykonane ze stali INOX; d) zabezpieczenie: - pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna (kurtyna); e) mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem - próg aluminiowy wzmocniony (dop. nacisk 1200k5cm2); 3) Drzwi szybowe (13 szt.): a) automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wykonanie w kl. min IP54 oraz o kl. odporności ogniowej min. EI30; b) wymiary w świetle: - szerokość 1400 mm; - wysokość 2000 mm; c) wystrój: - skrzydła malowane proszkowo wg. RAL 7032, - ościeżnica malowana proszkowo wg. RAL 7032 LEN 1.4301 1,5mm; d) zabezpieczenie: - progi aluminiowe wzmocnione (dop. nacisk 1200kg 5cm2) 4) Kabina (Uwaga: na wniosek zamawiającego wykonawca winien przedstawić 5 propozycji wystroju wnętrza kabiny do wyboru w uzgodnieniu z projektantem a) nieprzelotowa, o wymiarach min. . S x G x H = 1650?50 x 2100 x 2200 (mm); Wymiary kabiny maksymalnie wykorzystują powierzchnię szybu, a zarazem umożliwiają transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9 Urządzenia dźwigowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); b) ściany: - segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN1.4301 1,5mm. W jednej ze ścian drabinka awaryjna do wyjścia na dach kabiny; c) oświetlenie: - energooszczędne LED punktowe wokół logo; d) sufit: - typ LASER ze stali nierdzewnej szlifowanej 1.4301 1,5mm, z wyciętym laserowo podświetlanym logo ZUS w kolorze zielonym, w suficie wyłaz na dach; e) podłoga: - wykładzina antypoślizgowa, niepalna, z atestem higienicznym, w kolorze szarym, cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN 1.4301 1,5mm; f) poręcz: - ze stali nierdzewnej szlifowanej, w przekroju okrągła, na ścianie bocznej i tylnej; g) lustro: - na tylnej ścianie, na całą szerokość i pół wysokości ściany nad poręczą; h) panel dyspozycji: - pokrywa ze stali nierdzewnej szlifowanej 1.4301 1,5mm na całą wysokość kabiny, wyposażony w przyciski nierdzewne, okrągłe, podświetlane na czerwono, z grafiką Braille a; 5) Panel dyspozycji: a) elektroniczny piętrowskazywacz segmentowy w kolorze czerwonym; b) awaryjne oświetlenie; system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania z własnego źródła (3h zasilanie z baterii); c) lampkę przeciążenia; d) stacyjkę podtrzymania stanu otwartych drzwi; e) system głośnomówiący w kabinie z możliwością programowania komunikatów dodatkowych; f) gong 2-tonowy; g) przyciski: włączający wentylator; przyciski dyspozycji przystanków; otwierania i zamykania drzwi; włączający Alarm; włączający Intercom, przycisk - kasowanie dyspozycji; 6) Kasety wezwań: a) pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski okrągłe, podświetlane w kolorze czerwonym, nierdzewne; piętrowskazywacze segmentowe w kolorze czerwonym na każdym przystanku zlokalizowane w kasecie wezwań lub w oddzielnych kasetach montowanych przy górnej krawędzi otworów drzwiowych; dodatkowa kaseta jazdy pożarowej na przystanku podstawowym; 7) Wentylacja: wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny; 8) Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół z systemem jazd pożarowych wg. PN-EN 81-72; 9) Inne funkcje: a) zjazd ewakuacyjny, po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej na wskazany przystanek z podstawowego źródła napięcia zasilającego i automatyczne otwarcie drzwi (podpięcie pod istniejącą centralkę SAP i synchronizację z istniejącym systemem ppoż); b) system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych (GSM) - łączność z portiernią i maszynownią; c) zachowanie dźwigu po zaniku napięcia zasilającego: dojazd po zaniku napięcia na najbliższy przystanek i automatyczne realizowane z UPS dostarczanego przez Wykonawcę; 10) Elementy, które można wykorzystać z obecnego dźwigu, bez wpływu na gwarancję: a) prowadnice kabinowe (po ich uprzednim oczyszczeniu i wypionowaniu); b) prowadnice przeciwwagowe (po ich uprzednim oczyszczeniu i wypionowaniu);c) klocki przeciwwagi. 4. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) sterowanie dźwigu - w języku polskim bez kodowania oraz bez dodatkowych testerów, oprogramowanie bezterminowe - bez dodatkowych opłat za przedłużenie czasu użytkowania, wszelkie niezbędne elementy pozwalające na ingerencję w sterowanie w komplecie dostawy dźwigu; 2) dostępność części zamiennych - w ciągu 2 dni roboczych, za wyjątkiem falownika i wciągarki - dostępność max. 4 tygodnie, niezależna od producenta dźwigu, przez 10 lat; 3) dostosowanie od podłączenia do KD - w panelu dyspozycji windy przewidziane miejsce na zamontowanie czytników, możliwość kodowania wszystkich przycisków, dostawca dźwigu zobligowany będzie do uczestniczenia we włączaniu dźwigów do instalacji KD wykonywanej w roku 2017; 4) dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - kabina powinna być wyposażona zgodnie z paragraf 193 ust. 2a Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), a w szczególności: a) zewnętrzny panel sterujący: umieścić na wysokości 0,8-1,2m od posadzki, przy każdych drzwiach do kabiny należy umieścić sygnalizację dźwiękową oraz wizualną o piętrze, na którym aktualnie znajduje się kabina oraz w którą stronę zmierza - informacja słowna: w górę i na dół; b) wewnętrzny panel sterujący: umieścić w kabinie na wysokości 0,8-1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny, należy wyposażyć w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych oraz informację głosową, po lewej stronie przycisku należy umieścić wypukłe opisy, cyfry lub standardowe symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braillea, przycisk kondygnacji zero powinien być dodatkowo wyróżniony, c) W kabinie powyżej tablicy przyzywanej lub nad drzwiami należy umieścić wyświetlacz pokazujący numer piętra na którym znajduje się winda, na wyświetlaczu powinna pojawić się informacja o zatrzymaniu kabiny na danym piętrze, podczas zatrzymania kabiny powinna pojawić się informacja głosowa informująca o numerze piętra, na którym zatrzymuje się winda, 5. Zakres prac z branży elektrycznej: 1) demontaż, wymiana i uzupełnienie instalacji zasilającej dźwig dla ekip ratowniczych; 2) demontaż kamery monitoringu (uwaga: kamera na gwarancji) w klatce schodowej na poziomie podpiwniczenia i przeniesienie jej poza projektowany otwór przejścia kanału wentylacyjnego; 3) demontaż oprawy oświetlenia ogólnego w klatce schodowej na poziomie podpiwniczenia i przeniesienie jej na sufit; 4) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej do szybu dźwigu. 6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie - bezpłatnego świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych dźwigu na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: 41 1020 5590 0000 0702 9010 7016. 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy złożyć w formie oryginału w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15 - 404 Białystok, budynek B, piętro IX, pok. nr 908. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23 czerwca 2016 r., do godz. 11:00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadia wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach