Przetargi.pl
Wymiana 2 dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM- CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Adres: 90-549 Łódź, Żeromskiego 113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 471208164
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana 2 dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM- CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest Wymiana 2 dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM- CSW w Łodzi przy Żeromskiego 113 (zwanych dalej dźwigami/dźwigiem), zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi łącznie załącznik nr 10 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach