Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2020. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.01.01-12-0552/17-00-XVII/ZZZ/FE/18. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, stosownymi pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, uzgodnieniami, zgłoszeniami, decyzjami (w tym decyzjami PnB/zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych) itp. oraz realizację robót budowlanych celem rewitalizacji przestrzeni sąsiedzkich kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty, odpowiednio do niżej opisanych zakresów ogólnych poszczególnych części zamówienia, a szczegółowo przedstawionych w załączonych do SIWZ Programach funkcjonalno-użytkowych wraz z załącznikami, wzorze umowy i wzorze formularza oferty, jak i jego załącznikach, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 wybranych przez Wykonawcę części zamówienia. 1.3 Przedmiotowe działki znajdują się w obrębie dobra kultury wpisanego do rejestru zabytków miasta Krakowa pod nr A-1132 pn. układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce. 1.4 Przedmiotowe działki znajdują się w obrębie Parku Kulturowego Nowa Huta (Uchwała Nr XXIX/757/2019 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019r.). Uchwałę podjęto dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze. Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995 . 1.5 Przedmiotowe działki podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ‘Centrum Nowej Huty’ (Uchwała Nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2013r., poz. 7596). Ustalenia planu dostępne na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59274 . 1.6 Zamawiający zaznacza, iż w treści SIWZ i załączników słowo część dotyczące danego zakresu lub części zamówienia jest równoważne słowu zadanie i mogą być używane zamiennie, a zakres poszczególnych części obejmuje między innymi: 1.6.1 Część 1 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zielonym na działkach o numerach ewidencyjnych 57/1, 74/1 obr. NH-45 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 4 329 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja murków oporowych i tablicy historycznej, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, wprowadzanie ewentualnych zmian po przeprowadzonych spotkaniach, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w obszarze opracowania bądź poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1186, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wytycznych i szablonach do obsługi programu R3TREES stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ i będących jej integralną częścią, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z rozbudowy i modyfikacji aplikacji R3TREES o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez zmiany na stronie https://zzm.krakow.pl/r3trees.html, w tej formie również zostanie dostarczona obowiązująca instrukcja aplikacji R3TREES w przypadku przejścia na nową wersję oprogramowania lub informacje o istotnych zmianach organizacyjnych, Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z dn. 21 lipca 2017r.) stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.2 Część 2 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zgody na działkach o numerach ewidencyjnych 153/2 i 154 obr. NH-50 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 5 401 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja i uruchomienie ręcznej pompy wodnej, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, wprowadzanie ewentualnych zmian po przeprowadzonych spotkaniach, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, e) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1186, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wytycznych i szablonach do obsługi programu R3TREES stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ i będących jej integralną częścią, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z rozbudowy i modyfikacji aplikacji R3TREES o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez zmiany na stronie https://zzm.krakow.pl/r3trees.html, w tej formie również zostanie dostarczona obowiązująca instrukcja aplikacji R3TREES w przypadku przejścia na nową wersję oprogramowania lub informacje o istotnych zmianach organizacyjnych, Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z dn. 21 lipca 2017r.) stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.7 W ramach wykonania robót budowlanych należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.7.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem; 1.7.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej; 1.7.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni, nasadzeń zieleni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, inwentaryzacja zgodna ze standardem R3Trees, dostarczona do Przedstawiciela Zamawiającego w odpowiednich formatach (shapefile) w celu weryfikacji (po pozytywnej akceptacji wymienione wyżej pliki są importowane przez Przedstawiciela Zamawiającego); 1.7.4 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej i wykonanej w programie R3Trees dla każdej rośliny bądź grupy roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym; 1.7.5 Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym; 1.7.6 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego; 1.7.7 po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.8 Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Należy spełnić warunki wydane przez ZDMK w sprawie zgody na wejście w teren (znak sprawy: RU.462.1086.2019(1) z dnia 28.06.2019r.), jak i ewentualnie wymagania określone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 1.9 Uzyskanie stosownych pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prace w zakresie zieleni. 1.10 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.11 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.14 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.15 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.15.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności otaśmowane, oznakowanie i stosowne zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie; 1.15.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; 1.15.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego); 1.15.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłanie ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót; 1.15.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia; 1.15.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego dostarczenia Zamawiającemu oświadczania o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzji pozwolenia konserwatorskiego, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku; 1.15.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, przy czym powykonawczą dokumentację geodezyjną należy również zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.16 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował roboty budowlane lub usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych i robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych prac projektowych i robót budowlanych, lub samych robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiający będzie już dysponował dokumentacją projektową, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. 1.17 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia. 1.18 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym prac ziemnych, obsługi maszyn budowlanych, czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, prac w zakresie nawierzchni i prac związanych z przygotowaniem terenu pod nasadzenia i nasadzenia zieleni oraz jej pielęgnacją, jak i prac porządkowych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające z zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia: 1) Część 1. os. Zielone – 27 listopada 2020r., 2) Część 2. os. Zgody – 27 listopada 2020r. uwzględniając terminy pośrednie i etapy projektowe, przedstawione w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącego integralną część SIWZ oraz określone również w pkt 4) SIWZ. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację z wyszczególnieniem/rozbiciem cen za przeprowadzenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji PnB /zaświadczeniami o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych oraz za przeprowadzenie robót budowlanych – przedstawionych odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 6. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym wzór Formularza oferty oraz Załącznika A do niego stanowią integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres co najmniej: 8.1 12-miesięczny okres gwarancji na zieleń wraz z jej pielęgnacją, 8.2 36-miesięczny okres gwarancji na całość zamówienia (z wyłączeniem zieleni), tj. roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w tym również na instalacje, nawierzchnie, urządzenia i elementy małej architektury, wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 8.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 8.4 przy czym w ramach i w okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego, 8.5 gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi lub ich wymianę realizowaną w miejscu użytkowania przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium odpowiednio dla oferowanej/nych części zamówienia w wysokości: 1.1 dla części 1 – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 1.2 dla części 2 – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego prowadzone w: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr: 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w formie innej niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach