Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 44/2020. 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, a w tym między innymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót budowlanych lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień, stanowisk oraz opracowanie STWiORB, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne projektu, jak i pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonywania inwestycji. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 3)10. SIWZ i załącznikach do SIWZ. Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, tj.: 1.2.1. Załącznik nr 1 – mapa z lokalizacją obszaru przedmiotu zamówienia, 1.2.2. Załącznik nr 2 mapa zasadnicza terenu, 1.2.3. Załącznik nr 3 model terenu 3D, 1.2.4. Załącznik nr 4 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ULICY RAJSKIEJ” – rysunek i opis, 1.2.5. Załącznik nr 5 dokumentacja powykonawcza dotycząca przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, 1.2.6. Załącznik nr 6 opinia geotechniczna oraz opinia geochemiczna dla przedmiotowego terenu, 1.2.7. Załącznik nr 7 wytyczne Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, 1.2.8. Załącznik nr 8 raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących przyszłego Parku przy Karmelickiej, 1.2.9. Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa „Zielona Czytelnia”, 1.2.10. Załącznik nr 10 – standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście – załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. wraz ze standaryzacją w zakresie materiału roślinnego, 1.2.11. Załącznik nr 12 – wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych, 1.2.12. Szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem R3Trees dostępne są pod linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html, 1.2.13. Projekt ogólnomiejski dla „Parku przy Karmelickiej” dostępny jest pod linkiem https://budzet.krakow.pl/projekty2019/862-tak_dla_parku_przy_karmelickiej.html. 1.3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji jakości liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w treści oferty. 1.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, tj. projekt budynku, który docelowo ma być związany z działalnością literacką Wisławy Szymborskiej, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi projektowe w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących opracowania kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu. 1.5. Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia w zakresie projektowania charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 30.07.2021r., uwzględniając terminy pośrednie i zakresy projektowe (etapy), przedstawione w treści SIWZ. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, przedstawioną odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym Wykonawca do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert musi złożyć autorską analizę wstępnej koncepcji dla Parku przy ul. Karmelickiej dla potrzeb oceny zaproponowanych rozwiązań i materiałów w kryterium oceny i porównania ofert. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 6. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy wzór Formularza oferty oraz Załącznik A do niego stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity.: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego prowadzone przez: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.4. oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w formie innej niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach