Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów innych niż komunalne i biologiczne, wymienionych w Załączniku A do SIWZ, zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) oraz ich przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inny sposób odzysku albo unieszkodliwienie zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.).

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów innych niż komunalne i biologiczne, wymienionych w Załączniku A do SIWZ, zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) oraz ich przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inny sposób odzysku albo unieszkodliwienie zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór (wraz z załadunkiem) i transport odpadów innych niż komunalne i biologiczne, wymienionych w Załączniku A do SIWZ, zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) oraz ich przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inny sposób odzysku albo unieszkodliwienie zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9) Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 16 700 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 4. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: a) wpis jako podmiot transportujący odpady do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.), tj. posiadać nadany indywidualny numer rejestrowy b) aktualną ostateczną decyzję administracyjną o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwiania odpadów wskazanych w Załączniku A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). W przypadku, gdy posiadane zezwolenie straci ważność w okresie realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio do uzyskania: nowego zezwolenia uprawniającego do wykonywania usługi przed upływem terminu ważności dotychczasowego jak również do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia uzyskania nowego zezwolenia, poprzez dostarczenie aktualnych dokumentów pod rygorem rozwiązania umowy. Wykonawca zapewnia, iż będzie realizował usługę w sposób nieprzerwany
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać: 6.1. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią). 6.2. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 6.3. dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach