Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum przy al. Mickiewicza 11 w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum przy al. Mickiewicza 11 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na : a) przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oraz zmianie sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum wraz z budową instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodnej, ogrzewania oraz instalacji wewnętrznych z odcinkami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanego przy Al. Mickiewicza 11 w Krakowie na dz. nr 27/7 Obr. 62 Kraków-Śródmieście, a także wykonanie docieplenia ściany budynku i komina na działce nr 27/10 obr. 62 Kraków – Śródmieście. b) modyfikacji 3szt mebli biurowych wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem E do SWIZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem pełnym o wysokości min. 1,8m z uwzględnieniem warunków zawartych w załączniku B do SIWZ, b) realizację robót budowlano-montażowych przewidzianych dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik A i C do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem „Szczegółowych warunków realizacji zamówienia” ujętych w Załączniku B do SIWZ, c) dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, d) dostawę, wniesienie oraz zmontowanie i ustawienie w docelowym miejscu wyposażenia meblowego, e) wypełnianie tabeli wyposażenia (stanowiącej Załącznik D do SIWZ), f) przygotowanie pomieszczeń dla Służb Inwestora oraz sali konferencyjnej – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ, g) zabezpieczenie zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć zniszczoną w toku realizacji prac zieleń do stanu z dnia przekazania placu budowy, h) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formacie PDF (kpl zeskanowanych dokumentów i rysunków nagranych na płytę CD/DVD). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania dok. powykonawczej zobowiązany jest do uzgodnienia ze Służbami Inwestora (Inspektorzy nadzoru) zakresu i formy dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza rysunkowa powinna zostać wykonana w sposób cyfrowy - na rysunkach dwg, a następnie wydrukowana. i) opracowanie koniecznych na etapie realizacji projektów warsztatowych i ich uzgodnienie z Projektantem i Zamawiającym – wg opisu z Załącznika B do SIWZ, j) uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które będą konieczne w procesie realizacji inwestycji - innych niż zawarte w dokumentacji projektowej, bądź ich aktualizacje; k) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z potwierdzeniami złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków, w terminie 7 dni od daty zażądania tych dokumentów przez Zamawiającego. Przekazanie dokumentów Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w lit. l); l) uzyskanie od instytucji wymienionych w pkt lit. k) pozytywnych decyzji lub stanowiska po zakończeniu budowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepis oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego w administracyjnym toku instancji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania wydanej przez PINB); 3. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczoną przestrzeń wokół inwestycji - nie ma możliwości ustawienia kontenerów zaplecza budowy w sąsiedztwie terenu robót. W odniesieniu do założeń zawartych w Załączniku B do SIWZ należy opracować Projekt Organizacji Robót uwzględniający opisane uwarunkowanie. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy w zakresie przedmiotowej inwestycji i przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej na kwotę wynikająca z wartości brutto zawartej umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, E do niniejszej SIWZ, które zawierają opis szczególnych warunków realizacji, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiOR, a także zapisy SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty remontowe i 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia i elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz wynikających z Prawa Budowlanego. W okresie gwarancji, wymiana elementów zużywających się w sposób naturalny (materiałów eksploatacyjnych) znajduje się po stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach