Przetargi.pl
wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w oparciu o program nauczania zgodny ze standardami BTEC WorkSkills oraz zajęć praktyczno – warsztatowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 456 , fax. 875 628 455
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  ul. Teofila Noniewicza 10
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 456, fax. 875 628 455
  REGON: 20002650700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w oparciu o program nauczania zgodny ze standardami BTEC WorkSkills oraz zajęć praktyczno – warsztatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w oparciu o program nauczania zgodny ze standardami BTEC WorkSkills oraz zajęć praktyczno – warsztatowych dla studentów PWSZ w Suwałkach. Projekt BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach