Przetargi.pl
Wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach z tworzyw sztucznych i metali finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/385/2013)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach z tworzyw sztucznych i metali finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/385/2013)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia pełnej procedury zgłoszeniowej w okresie trwania umowy, w tym uwzględnić należy: obsługę rzecznika patentowego własną i pełnomocników zagranicznych, wnoszenie opłat urzędowych w USA, wzywanie Zleceniodawcy do dokonania opłat w UP RP i EPO w wymaganym terminie, doradztwo dotyczące uzyskania ochrony patentowej i ścisła współpraca ze Zgłaszającym i Twórcami, prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności, w tym dokumentowanie uiszczania opłat urzędowych i przesyłanie jej Zleceniodawcy w terminie 1 miesiąca od wykonania czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami realizacji poszczególnych czynności zawiera Załącznik A do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach