Przetargi.pl
Wykonywanie w okresie 36 miesięcy usług informatycznych w zakresie obsługi serwisowej systemu POBIS oraz asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Database 11g Standard Edition One

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4921134, 4921135 , fax. 022 4921149
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  ul. Ząbkowska 41 41
  03-736 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4921134, 4921135, fax. 022 4921149
  REGON: 01552496010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.urpl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w okresie 36 miesięcy usług informatycznych w zakresie obsługi serwisowej systemu POBIS oraz asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Database 11g Standard Edition One
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie w okresie 36 miesięcy (od 2013-11-12 do 2016-11-12) usług informatycznych obejmujących: 1) obsługę serwisową Systemu Informatycznego (Oprogramowania) Bazy Danych Substancji Czynnych i Produktów Biobójczych (tzw. POBIS); 2) Asystę Oracle przy uwzględnieniu składników tzw. maintanance_u dla oprogramowania Oracle, zamieszczonych w dokumencie Oracle Software Technical Support Policies (http://www.oracle.co/us/support/library/057419.pdf) na poziomie Premier Support
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.urpl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach