Przetargi.pl
WYKONYWANIE USŁUGI NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7339253 , fax. 44 7339252
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Kasztanowa 31 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 7339253, fax. 44 7339252
  REGON: 59227611400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUGI NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH FORM PIENNYCH NA TERENIE PŁASKIM GR. KAT. IV Z ZAPRAWĄ DOŁU 0,7 M, (W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORKU JUTOWYM) - wymagania wys. pnia od 200-350 cm - wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie palików drewnianych do drzew o średnicy min. 6cm długości 2,50 m szt. 3 oraz przywiązaniem drzew, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi. Zabezpieczenie pnia drzewa poprzez założenie siatki plastikowej o wys. 40 cm mocując do palików; - SADZENIE DRZEW IGLASTYCH NA TERENIE PŁASKIM GR. KAT. IV Z ZAPRAWĄ DOŁU 0,7 M, (W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORKU JUTOWYM) - wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi; - SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH NA TERENIE PŁASKIM GR. KAT. IV Z ZAPRAWĄ DOŁU 0,5 M, (W POJEMNIKACH min.C-50 dot. poz. 1-4 i pojemnikach C-30) - wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi; - SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH NA TERENIE PŁASKIM GR. KAT. IV Z ZAPRAWĄ DOŁU 0,5 M, (W POJEMNIKACH min. C-50) - wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów, wysokość min. 5 cm szerokość - 25 cm z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi; - SADZENIE KRZEWÓW ŻYWOPŁOTOWYCH W ROWACH Z ZAPRAWĄ DOŁÓW DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI GR. KAT. IV, - segregowanie i dołowanie roślin, wyznaczenie linii rowów, wykopanie rowów, posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, podlanie oraz wykopanie rowków, zaprawienie rowów ziemią żyzną, urodzajną lub kompostową, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi; - ROZŚCIELENIE RĘCZNE KORY, ZRĘBKÓW O GRUBOŚCI MIN. 10 CM Z TRANSPORTEM TACZKAMI; - WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM NA TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJ Z NAWOŻENIEM GR. KAT. III (wykonanie orki glebogryzarka z ręcznym wyrównaniem powierzchni grabiami, rozrzuceniem nawozów mineralnych i zagrabienie, wysiew nasion zahakowanie grabiami oraz uwałowaniem); - ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ I TORFU RĘCZNIE O GR.WARSTWY 3 CM WRAZ Z DOWOZEM (zwilżenie torfu, rozwiezienie, rozrzucenie i zagrabienie lub zmotyczkowanie); -WYKONANIE TRAWNIKÓW Z ROLKI Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA ORAZ DOKONANIE NAWOŻENIA I WYKONANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH (PODLEWANIE PRZEZ OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI); - USUNIĘCIE NADMIARU ZIEMI PRZY WYKONANIU TRAWNIKÓW Z WYWOZEM NA ODLEGŁOŚĆ 3 KM; - UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY; - ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA POPRZEZ ZAŁOŻENIE OSŁONY WOKÓŁ PNIA DO WYSOKOŚCI 1M OD TERENU (MATERIAŁ SIATKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALOWA) OBWÓD PNIA OD 8 CM-300 CM MIERZONY NA WYSOKOŚCI 130 CM OD TERENU; - WYKOPANIE USCHNIĘTYCH, ZNISZCZONYCH KRZEWÓW OZDOBNYCH, RÓŻ WRAZ Z WYWOZEM NA WYSYPISKO, KOMPOSTOWNIE. 1. Wszelkie materiały, w tym materiał szkółkarski i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój koszt. 2. Materiał użyty do wykonania zamówienia spełniać będzie wymagania zgodne z obowiązującymi normami (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste Nr PN - 87/R - 67023 i Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste Nr PN - 87/R - 67022). 3. Wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością Wykonawcy(koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę). 4. Wszelkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki ogrodniczej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. - Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenie częściowe obejmować będzie zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. - Zakres usługi i ceny jednostkowe określać będzie załączony do SIWZ formularz cenowy, a ceny jednostkowe określone w nim przez Wykonawcę będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem i /ilością wykonanych/usług w stosunku do tego co zostało określone w formularzu cenowym, a ich realizacja będzie następowała na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy. - Wykonywanie usługi polegającej na nasadzeniach drzew i krzewów odbywać się będzie na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym w dwóch parkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się przy ul. Żeromskiego 22 i ul. Belzackiej 176.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772116008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; -poręczeniach bankowych; -poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Uwaga ! W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, mają być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i mają zawierać następujące elementy: 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3. kwotę gwarancji (poręczenia), 4. termin ważności gwarancji (poręczenia), 5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Uwaga ! Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONYWANIE USŁUGI: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zwrot i zatrzymanie wadium dokonany zostanie zgodnie zapisami art. 46 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). tj: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdium-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach