Przetargi.pl
Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2021r. – w podziale na 3 zadania

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 969 700 , fax. 323 969 702
 • Data zamieszczenia: 2020-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 323 969 700, fax. 323 969 702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2021r. – w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów, w celu likwidacji dzikich wysypisk w podziale na 3 zadania : ZADANIE NR 1 – Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów – Zaplecze Techniczne; ZADANIE NR 2 – Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów – likwidacja dzikich wysypisk; ZADANIE NR 3 – Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów – Cmentarz Komunalny. 3.2. Usługa będzie polegała na: 3.2.1 Dla zadania nr 1 : dostarczeniu odpowiedniego kontenera (pojemnika) o pojemności 10 m3, 7m3 oraz 5m3 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Bytomia oraz na terenie Zaplecza Technicznego Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1a w Bytomiu oraz odebraniu zgromadzonych odpadów, wywozie i ich utylizacji w ciągu 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego odpowiedniego zlecenia pocztą elektroniczną. 3.2.2 Dla zadania nr 2 : dostarczeniu odpowiedniego kontenera (pojemnika) o pojemności 10m3 oraz 7m3 na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Bytomia, do PSZOK (tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy Al. Jana Pawła II w Bytomiu oraz na teren Zaplecza Technicznego Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1a w Bytomiu oraz odebraniu zgromadzonych odpadów, wywozie i ich utylizacji w ciągu 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego odpowiedniego zlecenia pocztą elektroniczną. 3.2.3 Dla zadania nr 3: dostarczeniu odpowiedniego kontenera (pojemnika) o pojemności 7m3 na teren Cmentarza Komunalnego w Bytomiu przy ul. Kwiatowej 29 oraz odebraniu zgromadzonych odpadów, wywozie i ich utylizacji w ciągu 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego odpowiedniego zlecenia pocztą elektroniczną. 3.3. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji niniejszego zamówienia następujące rodzaje oraz orientacyjne (szacunkowe) ilości prac (wywozów) do wykonania, z uwzględnieniem kodów odpadów: 3.3.1 Dla zadania nr 1 : Lp. Rodzaj prac Kody odpadów Nazwa odpadów Szacowana ilość (szt.) A B C D E 1 dostarczenie kontenera o pojemności 10 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 02 01 20 02 02 BIO 20 2 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 01 20 03 99 KOM 9 3 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 81 GRUZ 7 4 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 07 GABARYT 5 5 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 03 80 PAPA ODPADOWA 1 6 dostarczenie kontenera o pojemności 5 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 03 DROGOWE 1 Łącznie: 43 * Wykonawca winien zabezpieczyć do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 10 sztuk kontenerów w ciągu dnia. 3.3.2 Dla zadania nr 2 : Lp. Rodzaj prac Kody odpadów Nazwa odpadów Szacowana ilość (szt.) A B C D E 1 dostarczenie kontenera o pojemności 10 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 02 01 20 02 02 BIO 68 2 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 01 20 03 99 KOM 90 3 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 81 GRUZ 30 4 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 07 GABARYT 89 5 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 03 80 PAPA ODPADOWA 3 6 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 02 14 AGD 4 7 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 05* AZBEST 1 8 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 20 SZKŁO – SAMOCHODOWE 4 9 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 02 02 SZKŁO –SZYBY OKIENNE 2 10 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 07 SZKŁO – OPAKOWANIA SZKLANE 1 11 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 19 PLASTIKI SAMOCHODOWE 4 12 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 02 PLASTIKI OPAKOWANIA 2 13 dostarczenie pojemnika o pojemności 7 m3 wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 04* WEŁNA MINERALNA 1 14 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 04 11 KABLE 1 15 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 07 02 80 GUMY 1 16 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 09 04 STYROPIAN BUDOWLANY 2 17 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 03 OPONY 12 Łącznie: 315 * Wykonawca winien zabezpieczyć do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 10 sztuk kontenerów w ciągu dnia. 3.3.3 Dla zadania nr 3 : Lp. Rodzaj prac Kody odpadów Nazwa odpadów Szacowana ilość (szt.) A B C D E 1 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 02 01 20 02 02 20 02 03 BIO 22 2 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 01 20 03 99 KOM 30 3 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 81 GRUZ 3 Łącznie: 55 * Wykonawca winien zabezpieczyć do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 3 sztuki kontenera w ciągu dnia 3.4. Podane wyżej ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć do porównania i oceny ofert oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, co oznacza, że faktyczne ilości prac do wykonania mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie, do wysokości ceny oferty. 3.5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy, stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ. Odbiór i wywóz odpadów winien nastąpić w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego przekazanego pocztą elektroniczną. Wywóz odpadów powinien odbywać się w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00, w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia konieczności wywozu odpadów w dzień poprzedzający święta lub w dni ustawowo wolne, Wykonawca zobowiązany jest do ich wywozu w terminie do 48 godzin po święcie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit.a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: - posiada aktualny wpis do rejestru w gminie, na której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), w zakresie odbioru odpadów o kodach: 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 gruz ceglany 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 07 odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach, 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 03 80 papa odpadowa, 16 02 14* AGD, 17 06 05* azbest, 16 01 20 szkło – samochodowe, 17 02 02 szkło – szyby okienne, 15 01 07 szkło – opakowania szklane, 16 01 19 plastiki samochodowe, 15 01 02 plastiki opakowania, 17 06 04* wełna mineralna, 17 04 11 kable, 07 02 80 gumy, 17 09 04 styropian budowlany, 16 01 03 opony - posiada ważny wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w zakresie gospodarowania odpadami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ: 1) ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1). b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1) a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach