Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r.

Nadleśnictwo Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, Stara Bircza 99
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 65 22 280 , fax. 16 65 22 281
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bircza
  Stara Bircza 99
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 16 65 22 280, fax. 16 65 22 281
  REGON: 65050229600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usług obejmuje: 1) Pielęgnacje sadów owocowych a) nawożenie drzewek owocowych tj. : podsypanie sadzonek nawozem (wapno węglanowe - 0,5 kg/szt.) i przekopanie gleby wokół sadzonki wraz z dojazdem do miejsca wykonywania prac i transportem nawozu z magazynu Nadleśnictwa – 851 szt. b) pielęgnowanie nasadzeń indywidualnych drzew owocowych poprzez ręczne wykoszenie chwastów wokół drzewka w promieniu około 1 m, wraz ze zdjęciem i ponownym zamontowaniem ogrodzenia i dojazdem do miejsca wykonywania prac – 198 szt. c) pielęgnowanie nasadzeń grupowych drzew owocowych poprzez ręczne wykoszenie chwastów wokół drzewka oraz przestrzeni pomiędzy poszczególnymi drzewkami, wraz dojazdem do miejsca wykonywania prac – 3,45 ha d) cięcia prześwietlające drzew owocowych poprzez prześwietlenie nadmiernie przegęszczonych partii koron, usunięcie suchych i złamanych gałęzi, konarów i tzw. „wilków” – pędów silnie rosnących w koronach drzew owocowych, zabezpieczenie ubytków w pniach środkami grzybobójczymi wraz z zakupem środka i uporządkowaniem powierzchni tj. wywiezieniem na wskazane miejsca usuniętych konarów i gałęzi; odległość wywozu i składowania odpadów do 200 m – 880 szt. e) formowanie koron młodych drzew owocowych z nasadzeń sztucznych. Prace polegają na: uformowaniu korony po przez usunięcie pędów bocznych i górnych w tym także "wilków" (tj pędów silnie rosnących). Prace obejmują uporządkowanie powierzchni tj. wywiezienie we wskazane miejsce usuniętych konarów i gałęzi (odległość wywozu i składowania odpadów do 200 m) oraz dojazd do miejsca wykonywania prac – 179 szt. 2) Rozgradzanie ogrodzeń Rozgradzanie 4 hm ogrodzenia wykonanego z siatki, wyjęcie słupków i złożenie ich w miejscu niekolidującym podczas prac koszenia, zdjęcie siatki wraz z zwiezieniem jej do magazynu głównego w Birczy. – 4 HM. 3) Naprawa grodzeń Naprawa grodzeń wykonanego z siatki (remonty bieżące i generalne); wymiana siatki (jeżeli jest konieczne) uszkodzonej, wymiana słupków, usuwanie drzew przygniatających siatkę, poprawa naciągnięcia i mocowania siatki i inne czynności mające zapewnić pełną skuteczność ogrodzenia. Prace obejmują: dowóz materiału, korowanie słupków, śledziowanie siatki, zakup gwoździ, skobli i drutu itp. Przyjmuje się że w remontach generalnych ogrodzenia: wymiana (wstawienie) słupka wraz z przymocowaniem do niego siatki i zaśledziowaniem wymaga maksymalnie 1 godziny. – wymiana 40 szt. słupków 3) Prace ręczne związane z porządkowaniem powierzchni przewidzianych do koszenia Prace ręczne związane z porządkowaniem powierzchni przewidzianych do koszenia. Prace obejmują uprzątnięcie powalonych drzew z powierzchni przewidzianych do koszenia, pocięcie i wywiezienie w miejsce nie kolidujące z koszeniem (obrzeża lasu) – 150 godzin. 4) Ręczne koszenie powierzchni Koszenie ręczne kosą spalinową na powierzchni kserotermicznej na pow. 3,00 ha. 5) Dosadzanie drzewek owocowych a) dosadzenie drzewek owocowych w istniejących nasadzeniach tj. : wykonanie placówek o wym. 1m x 1m, przekopanie gleby na placówkach, wykonanie dołka łopatą, posadzenie drzewka. Prace obejmują dojazd do miejsca wykonywania prac oraz transport materiałów (sadzonki do odebrania w szkółce Kotów) – 167 szt. 6) Prace ręczne związane z odkrzaczaniem powierzchni - prace ręczne związane z odkrzaczaniem powierzchni przy pomocy pilarki lub innych urządzeń tnących. Prace obejmują wycinkę zakrzaczeń i uporządkowanie z powierzchni wszelkich odpadów, gałęzi itp. – 0,20 ha. 7) Naprawa dojazdów do łąk a) prace mechaniczne – 70 godz. b) prace ręczne – 30 godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz cenowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, zgodnie z Rozdziałem 7 punkt 2 litera c – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 7 ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ).  w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach