Przetargi.pl
„Wykonywanie usług komunalnych w Gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów oraz całoroczne utrzymanie czystości w 2021r.”

Urząd Gminy w Ciężkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 510 051 , fax. 146 510 944
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach
  ul. Tysiąclecia 19
  33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie
  tel. 146 510 051, fax. 146 510 944
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie usług komunalnych w Gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów oraz całoroczne utrzymanie czystości w 2021r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonywanie usług komunalnych w Gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów oraz całoroczne utrzymanie czystości w 2021r.” 2. Zakres zamówienia: a) W okresie zimowym: - odśnieżanie ulic, placów, chodników w Ciężkowicach (ulice na odcinku 18 km, wykazane w załączniku do umowy), - zwalczanie śliskości poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym ulic, placów, chodników, miejsc postojowych, parkingów w Ciężkowicach i Bogoniowicach, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości na placu targowym, - odśnieżanie parkingu w Skamieniałym Mieście, - w czasie roztopów udrażnianie kratek ściekowych i studzienek ulicznych, - w czasie tygodnia po ustaniu akcji zimowej dokonać generalnego sprzątania, - na wykonanie w/w usług materiał zapewnia wykonawca, b) W okresie całego roku  systematyczne opróżnianie koszy ulicznych,  systematyczne opróżnianie koszy przy zatoce (Skamieniałe Miasto) i parkingu w Bogoniowicach,  wywóz na bieżąco odpadów z cmentarza komunalnego w Ciężkowicach,  sprzątanie zatok i wiat przystankowych na terenie gminy przy drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych, Zadanie to należy wykonywać minimum raz w miesiącu a w razie potrzeby częściej i obejmuje wszystkie miejscowości Gminy za wyjątkiem Turska. c) W okresie wiosenno - letnim i jesiennym oczyszczanie ulic placów i chodników: - utrzymanie w ciągłej czystości placów ulic i chodników i placów targowych na łącznej powierzchni 22000 m2, - utrzymanie stałej drożności kratek ściekowych i studzienek ulicznych, - raz w roku odnowienie pasów na przejściach, - systematyczne koszenie trawy na skarpach wokół rynku ulicach , placach i parkingach, - jesienią na bieżąco usuwanie liści, - koszenie trawy i utrzymanie czystości na placu koło amfiteatru na ul. Parkowej oraz na terenie parku przy ul. Równej ( na powierzchni 2,5 ha), - koszenie trawy i utrzymanie czystości na zatoce w Skamieniałym Mieście. d) Przywracanie przejezdności po silnych opadach śniegu na odcinkach dróg:  wskazanych przez sołtysów wsi Ostrusza , Tursko oraz miejscowości Ciężkowice. (przyjmuje się 220 godz. pracy pługa odśnieżnego). e) W okresie letnim koszenie wałów koło rzeki Białej i potoku Ostruszanka  przyjmuje się 50 godz. pracy kosiarki ciągnikowej. 3. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, ze zm.) - sprzątania ulic, chodników i placów oraz wywozu odpadów. 2) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt. czynności będzie polegało na: a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika 1 do SIWZ, b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. c. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. d. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. e. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych i RODO. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5) Zmiana pracownika wykonującego prace będzie możliwa w następującej sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac; b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 6) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ 7) Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach