Przetargi.pl
Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych (olejów napędowych, benzyn silnikowych E5 i E10) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 660).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 560 129 , fax. 228 270 843
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 560 129, fax. 228 270 843
  REGON: 62127890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych (olejów napędowych, benzyn silnikowych E5 i E10) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 660).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych (oleju napędowego, benzyn E-5, E-10) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660). Szacunkowa minimalna ilość próbek paliw, które Zamawiający planuje przekazać w celu ich zbadania do 31 czerwca 2020 r. wynosi: 275 próbek. Natomiast przewidywana, szacunkowa, maksymalna ilość próbek, która może zostać przekazana do badań laboratoryjnych wynosi : 475 próbek. Badania próbek paliw ciekłych poprzedza ich dostarczenie przez inspektora Inspekcji Handlowej do laboratorium i przyjęcie potwierdzone protokołem przyjęcia próbki do badań. Badania próbek ww. paliw muszą być wykonywane z zastosowaniem akredytowanych metod badania określonych w ww. rozporządzeniu z dnia 25 marca 2010 r.. W ramach ceny za badanie próbek paliw ciekłych, Wykonawca po dokonaniu analizy wyników badań uwzględniającej postanowienia zawarte w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, jednoznacznie określa w protokole z badań czy przebadana próbka paliwa spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu z badań Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu przyjęcia próbek paliw do badań. Zamawiający wymaga, aby każde sprawozdanie z badań było opatrzone symbolem akredytacji PCA, zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentu PCA nr DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA”. Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie więcej niż 20% parametrów benzyn i 20% parametrów oleju napędowego określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych podlegających badaniu, pod warunkiem, że Wykonawca nie posiada akredytacji na metody badań niezbędne do zbadania tych parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach