Przetargi.pl
WYKONYWANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3871410 , fax. 012 3871410
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Luborzyca 97
  32-010 Kocmyrzów, woj. małopolskie
  tel. 012 3871410, fax. 012 3871410
  REGON: 00053771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego do studzienki wodomierzowej na działce zlokalizowanej w miejscowości Głęboka o długości 846 mb. Przyłącz należy wykonać z rur ciśnieniowych PCV ? 110 mm (PN 10) łączonych w kielichach . Bardzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321508
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: - w przypadku potencjału kadrowego: o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący kierownikiem robót uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia. o zamówienie publiczne mogą również ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią Zamawiającemu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału kadrowego uprawnionego do realizacji przedmiotu zamówienia - tj. w zakresie pełnienia w/w funkcji kierownika robót. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenie wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które dodatkowo niżej przytaczamy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza do oferty przygotowanej na formularzu Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące dokumenty: - oświadczenie Wykonawcy, składane zgodnie z art. 44, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy, druk oświadczenia podajemy w załączniku do SIWZ, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, - kserokopię uprawnień kierownika robót do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. Wykazanym w ofercie kierownikiem robót, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował /w oparciu o pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niniejszego potencjału kadrowego/. Jeżeli jest stosowane pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia personelu uprawnionego do realizacji przedmiotu zamówienia to Wykonawca ma obowiązek załączyć go do oferty. Ponadto Wykonawca zgodnie z wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedkłada do swojej oferty: zaparafowany projekt umowy oraz kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach