Przetargi.pl
Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 1229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA, określonych w 3 częściach: 1.1 Część 1 – pojazdy marki: SKODA SUPERB 1,8T; 1.2 Część 2 – pojazdy marki: OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1,6 [85KW]; 1.3 Część 3 – pojazdy marki: FIAT PANDA 1,2; VW T-4 Caravelle2,5, VW T-4 KOMBI 2,8; , PEUGEOT BOXER 350LH; MERCEDES SPRINTER 413 CD, STAR L-20 (MAN). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w załącznikach nr 1a-1c i projektach umów stanowiących załączniki nr 8a-8c do SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia jej zawarcia, lecz nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy ( dla każdej z części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w pkt 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach