Przetargi.pl
Wykonywanie konserwacji dźwigów oraz platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3682461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3682461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie konserwacji dźwigów oraz platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji dźwigów oraz platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.- j.n : ul. Szczytowa 23 szt. 2 Al .Niepodległości 25 szt. 2 Al. Niepodległości 39 szt. 2 Al. Niepodległości 44 szt. 2 ul. Bienia 14 szt. 3 ul. Bienia 16 szt. 3 ul.Dąbrowskiego 1 szt. 2 ul.P.O.W 4 szt. 1 ul.Żarecka 42 A szt. 2 ul.Żarecka 42 C szt. 2 ul. Orkana 54 szt. 1 ul. Orkana 54 A szt. 1 ul. Bialska 20 szt. 1 RAZEM : szt. 24 oraz platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych: Ossolińskiego 5 szt. 1 Ossolińskiego 7 szt. 1 Ossolińskiego 9 szt. 1 Ossolińskiego 11 szt. 1 RAZEM : szt. 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-tbs.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach