Przetargi.pl
Wykonywanie drobnych robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów UKSW i infrastruktury terenu w należytym stanie technicznym

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 19560000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie drobnych robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów UKSW i infrastruktury terenu w należytym stanie technicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne, kompleksowe wykonywanie drobnych robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i infrastruktury terenu UKSW w Warszawie w należytej sprawności technicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania na rzecz Zamawiającego całości zlecanych robót budowlanych, dostawy materiałów, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego, w tym również koordynację innych uczestników procesu budowlanego (podwykonawców). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 1) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Osobą właściwą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest p. Grzegorz Dudkiewicz, tel. 22 569 96 99, e-mail: g.dudkiewicz@uksw.edu.pl. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailem. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 1) Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności wyszczególnione w Rozdziale I pkt. 5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1. Prace malarskie: roboty remontowe malarskie 1.1.1. malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi, 1.1.2. malowanie stolarki drzwiowej i okiennej farbami olejnymi, 1.1.3. uzupełnianie ubytków, szpachlowanie i wykonywanie gładzi gipsowych na tynkach, 1.1.4. malowanie lamperii. 1.2. Prace murarskie i tynkarskie: ścianki działowe 1.2.1. stawianie ścian działowych z cegły, pustaków itp., 1.2.2. wykonywanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 1.2.3. wykonywanie ścianek mobilnych systemowych, 1.2.4. wykonywanie ścianek mobilnych systemowych, przeszklonych, 1.2.5. tynkowanie ścian, 1.2.6. wykonywanie nadproży i osadzanie otworów drzwiowych i okiennych. 1.3. Prace posadzkarskie i glazurnicze: remont posadzek 1.3.1. wykonywanie i naprawy posadzek z pcv, terakoty, gresu i klinkieru, układanie glazury, 1.3.2. skuwanie starych wykładzin, wykonywanie podłoża pod glazurę i położenie nowych posadzek i wykładzin ściennych, 1.3.3. zakup i układanie wykładzin podłogowych. 1.4. Prace dekarskie: remont i naprawa pokryć dachowych 1.4.1. naprawa i konserwacja dachów krytych papą, dachówką i blachą (łącznie z kominami), 1.4.2. naprawa, wymiana i konserwacja rynien dachowych i rur spustowych, 1.4.3. czyszczenie i zabezpieczanie rynien i rur spustowych antykorozyjnie. 1.5. Prace w zakresie stolarki budowlanej: remont i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej 1.5.1. naprawa, wymiana, montaż i konserwacja stolarki drzwiowej, 1.5.2 naprawa, wymiana, montaż i konserwacja stolarki okiennej. 1.6. Towarzyszące prace instalacyjne 1.6.1. adaptacja do potrzeb instalacji elektrycznej, 1.6.2. adaptacja do potrzeb instalacji wentylacyjnej, 1.6.3. adaptacja do potrzeb instalacji wod. – kan. 1.7. Różne roboty zewnętrzne 1.7.1. naprawa ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (pieszych i jezdnych), w tym asfaltowych, 1.7.2. usuwanie miejscowych zapadlisk w terenie i na ciągach jezdnych i pieszych, 1.7.3 usuwanie barier architektonicznych na ciągach pieszych 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: − żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, − żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, − przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: − oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, − poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, − innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie w paragrafie dotyczącym kar umownych. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Miejsce dostaw/świadczenia usług/wykonywania robót: Roboty będą wykonywane w obiektach będących własnością UKSW jak i w obiektach wynajmowanych przez UKSW znajdujących się w kampusach przy ul. Dewajtis 5 i ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane prace minimum 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru zleconych robót budowlanych. Warunki gwarancji określa Wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach