Przetargi.pl
Wykonywanie badań wyrobów budowlanych przez Wykonawcę posiadającego akredytację laboratorium badawczego, niebędącego jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Krucza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 619 453 , fax. 226 619 095
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 619 453, fax. 226 619 095
  REGON: 10849220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gunb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań wyrobów budowlanych przez Wykonawcę posiadającego akredytację laboratorium badawczego, niebędącego jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. Zamówienie składa się z 3 części: część 1 - Geotekstylia, geomembrany, część 2 - Stałe urządzenia przeciwpożarowe - autonomiczne czujki dymu, część 3 - Drzwi przeciwpożarowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach