Przetargi.pl
Wykonanieizolacji scian fundamentowych wraz z dociepleniem budynku głównego CKZiU nr 1 przy ul.Morska 79 w Gdyni

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-222 Gdynia, Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6216891 , fax. 58 6218232
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
  Morska 79
  81-222 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6216891, fax. 58 6218232
  REGON: 36508296600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu1.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanieizolacji scian fundamentowych wraz z dociepleniem budynku głównego CKZiU nr 1 przy ul.Morska 79 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych Izolacja ścian fundamentowych 4.1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (zsypy, mur),  rozebranie chodników betonowych i płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wokół budynku ~280 m2,  rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego,  wykopy o ścianach pionowych z deskowaniem ~250 m3,  wykopy otwarte głębokie od 3 m do 6 m ~350 m3,  oczyszczenie muru fundamentowego,  wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 4.2.Roboty budowlane  odbicie starych tynków i oczyszczenie ścian budynku poniżej poziomu terenu,  wykonanie dwukrotnej impregnacji biobójczej,  zamurowanie otworów po zsypach ~11 m3,  wykonanie tynków cementowo - wapiennych w miejscu zamurowanych otworów ~ 130 m2,  uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III -50% powierzchni,  wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowo ~ 290 m2,  wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych, piwnicznych ze styroduru XPS o grubości 10 cm, folii kubełkowej ~ 290 m2,  wykonanie zewnętrznej izolacji poziomej ścian fundamentowych, piwnicznych metodą iniekcji ciśnieniowej (krem iniekcyjny),  wykonanie wewnętrznej izolacji poziomej ściany piwnicznej metodą iniekcji ciśnieniowej (krem iniekcyjny),  zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co ~20 cm,  ułożenie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo - piaskowej ~280 m2,  wykonanie wentylacji grawitacyjno - nawiewowej pomieszczeń piwnicznych, w miejscu zamurowanych zsypów - kanały zetowe - 3 szt.,  wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót. Uwagi:  podane wymiary są przybliżone i wskazane jest dokonanie pomiarów z natury, ­ zaleca się oferentowi zapoznanie się z projektem budowlanym remontu (rewaloryzacji) budynku głównego Zespołu Szkół Mechanicznych (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego iUstawicznego Nr 1 ), izolację pionową ścian fundamentowych, piwnicznych należy wykonać do spodu płyt cokołowych, izolację cieplną ścian fundamentowych, piwnicznych do poziomu gruntu, ­z uwagi na naruszoną strukturę strefy cokołowej – degradację biologiczną Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w tym rejonie ze szczególną ostrożnością, tak aby nie powstały żadne dalsze uszkodzenia, ­Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie wykopu, posesji, elewacji, okien i pomieszczeń szkoły przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt,ze względu na głębokie wykopy powinny być one odpowiednio umocowane, wykopy należy wykonać odcinkowo (do 3 m długości),podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ­Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Dyrektorem Szkoły konkretne terminy i sposób prowadzenia poszczególnych robót, ­Wykonawca winien przedstawić komplet dokumentów wraz z podpisem i informacją o użytych materiałach po zakończeniu realizacji prac remontowych, ­Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do nadzoru inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, a w przypadku braku zgłoszenia Wykonawca będzie zobowiązany do ich odsłonięcia na własny koszt. 4.3.Wymagania dotyczące materiałów ­ wszelkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych. Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne oraz atesty PZH,wg STWOR, SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt..8.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 8.3.1 dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.: posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej dwie roboty budowlane wartości netto minimum 300.000,00 zł w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego kategorii IX, X, XI, XII, XIII, IV lub XV będącego zabytkiem lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. 8.3.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.: jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, która: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz - posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446) czyli kierował robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy potwierdzone stosownym dokumentem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 - Formularz oferty; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych; Załącznik nr 5 - Wykaz osób; Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Załącznik nr 7 – Zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; Załącznik nr 8 – Wzór umowy; Załącznik nr 9 – Dokumentacja remontowa; Załącznik nr 10 –Przedmiar robót; Załącznik nr 11 – STWiORB

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach