Przetargi.pl
Wykonanie zasilania w energię elektryczną pompowni wody zlokalizowanej w miejscowości Łęgwarowo na dz. 228 obr. Rudziszki gmina Węgorzewo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Sienkiewicza 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4272828 , fax. 087 4272828
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 24 24
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4272828, fax. 087 4272828
  REGON: 51134078900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zasilania w energię elektryczną pompowni wody zlokalizowanej w miejscowości Łęgwarowo na dz. 228 obr. Rudziszki gmina Węgorzewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap 1. Opracowanie projektu budowlanego zasilania w energię elektryczną pompowni wody zlokalizowanej w miejscowości Łęgwarowo na dz. 228 obr. Rudziszki (w oparciu o warunki przyłączenia nr RP8/563/2011 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok) Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie: A.uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych z naniesieniem numerów geodezyjnych działek w skali 1 : 500/1000, B.wykazu właścicieli działek, przez które będzie przebiegać projektowana linia, C.projektu budowlanego i wykonawczego (w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok) - w ilości 6 egz. oraz w formie elektronicznej - zapis dokumentów w formacie PDF: a)linii elektrycznej 15 kV, b)stacji transformatorowej 15/0,4 kV c)linii nn od stacji transformatorowej do budynku pompowni. D.uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, E.uzyskanie prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz raportu o ile będzie wymagany, F.uzyskanie, wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, G.opracowanie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, H.opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, I.opracowanie projektu organizacji ruchu - o ile będzie wymagany J.opracowanie przedmiaru robót, K.opracowanie kosztorysu inwestorskiego, w liczbie 2 egzemplarzy, oraz w wersji elektronicznej możliwej do odczytu w programie Norma Standard (Ath), L.uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa zawierać winna niezbędne uzgodnienia branżowe, w tym między innymi protokół z koordynacji Starosty stanowiący kompletny załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt uzyskanych uzgodnień pokryje projektant. Etap 2. Wybudowanie - w oparciu o opracowany projekt budowlany opisany w etapie 1 - niżej wymienionych robót budowlano-montażowych: A.linii elektrycznej 15 kV, B.stacji transformatorowej 15/0,4 kV C.linii nn od stacji transformatorowej do budynku pompowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zukwegorzewo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach