Przetargi.pl
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody: „Sołokija” i „Leoncina”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody: „Sołokija” i „Leoncina”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRAC 1. Część nr 1 – Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Sołokija”: 1) usunięcie gatunków ekspansywnych ograniczających wzrost jałowców, 2) eliminacja wszystkich okazów drzew i krzewów (poza jałowcem) poprzez ich wycinanie na wysokości do 10 cm nad gruntem; 3) zabieg należy przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła ręczna, piła spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu; 4) powstała biomasa zostanie wywieziona poza teren rezerwatu i zutylizowana – zabrania się wprowadzania do obrotu gospodarczego. 2. Część nr 2 – Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Leoncina”: 1) ograniczenie konkurencji ze strony krzewów i młodych drzew poprzez usunięcie podszytowych gatunków krzewiastych i drzewiastych w najbliższym sąsiedztwie krzewów kłokoczki południowej Staphylea pinnata stanowiącej przedmiot ochrony w rezerwacie; 2) w miarę konieczności usuwane będą pojedyncze drzewa (pierśnica do 20 cm) z II piętra drzewostanu (do 30 sztuk); 3) prace należy przeprowadzić przy pełnym ulistnieniu, w celu uniknięcia omyłkowego usunięcia krzewów kłokoczki południowej; 4) zabiegi należy przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła ręczna, piła spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu; 5) cięcia mają zostać wykonane jak najbliżej gruntu (do 10 cm nad nim); 6) powstała podczas prac biomasa, zostanie złożona w stosach lub pryzmach na terenie rezerwatu przyrody, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do samoistnego rozkładu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach