Przetargi.pl
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  Modlińska 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
  REGON: 15259663000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl , www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z 1. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Wymianę stolarki okiennej dla kondygnacji pierwszego i drugiego piętra – która polegać będzie na: a) wyniesieniu i ustawieniu na terenie szkoły mebli i wyposażenia pomieszczeń w których będzie wykonywana wymiana stolarki okiennej, b) wykonaniu zabezpieczenia pomieszczeń folią polietylenową, c) demontażu skrzydeł okiennych drewnianych, d) demontażu ościeży okiennych drewnianych, e) wywozie i utylizacji materiałów rozbiórkowych, f) montażu nowej stolarki okiennej, g) odtworzenie ścian i glifów wraz z ich malowaniem, h) uprzątnięciu pomieszczeń w których będzie wykonywana wymiana stolarki okiennej po zakończonych pracach, i) wniesieniu i ustawieniu mebli i wyposażenia danego pomieszczenia. 2) Wymianę obróbek blacharskich podokienników– która polegać będzie na: a) demontażu obróbek podokienników zewnętrznych, b) wywozie i utylizacji materiałów rozbiórkowych, c) montażu obróbek blacharskich (podokienników). 3) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD - rysunki w formacie pdf i dwg, część opisowa w formacie doc. i pdf). 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy zawarty jest w Dokumentacji projektowej wykonanej przez Studio Budowlane „UNITY” S.C., na którą składa się: a) Projekt wykonawczy wymiany okien, parapetów oraz obróbek blacharskich kominów w budynku szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie , b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, UWAGA: zamówienie nie obejmuje wykonania obróbek blacharskich kominów, wymiany okien i podokienników w piwnicy i na parterze. 2.2. Klauzula społeczna Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osobę świadczącą pracę związaną z wykonywaniem czynności rozbiórkowych/budowlanych w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostały opisane w § 3A wzoru umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 2.3. Wymagania dotyczące zastosowania rozwiązań równoważnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, przy czym rozwiązania równoważne muszą spełniać wymogi w wydanych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach (np. pozwoleniu wodno-prawnym) • Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych oraz STWiORB), • Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji przedmiotu zamówienia i na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia wskazana w umowie. 2.6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji z przedstawicielem Wydziału Inwestycji. Termin wizji lokalnej terenu należy uzgodnić z Panem Jackiem Bieleckim drogą e-mail jbielecki@um.warszawa.pl; tel. (22) 44-38-399 lub z Panem Marcinem Gołębiewskim drogą e-mail mgolebiewski@um.warszawa.pl; tel. (22) 44-38-466. 2.7. Długość okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, jakości na przedmiot zamówienia, na okres na 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.8. Termin realizacji zamówienia. UWAGA! Skrócenie terminu wykonania prac budowlanych stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin wykonania prac budowlanych to 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny termin wykonania prac budowlanych, za który przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium termin wykonania prac budowlanych, szczegółowo opisany w pkt 10.2 SIWZ. Wykonawca może zaproponować termin wykonania prac budowlanych w przedziale: 35 dni kalendarzowych (termin minimalny) do 60 dni kalendarzowych (termin maksymalny) liczonych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu - 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót . Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana w formie papierowej i elektronicznej w ilościach oraz wersjach określonych we wzorze umowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy. UWAGA! W dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku udostępnione będą maksymalnie 2 sale lekcyjne w tym samym czasie. Należy przez to rozumieć, iż maksymalnie 2 sale w tym samym czasie mogą być wyłączone z użytkowania. Natomiast w soboty i niedzielę udostępniona będzie dowolna ilość sal, jednakże prace w nich muszą być zakończone do godziny 22.00 w niedzielę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób. b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (podmiotów na zasoby, których Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) niewymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności: - wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ, - wskazał termin wykonania prac budowlanych (w przedziale od 35 dni do 60 dni kalendarzowych). b) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według załącznika nr 11 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). a) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. b) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu, co oferta. 3.7. Podwykonawcy 1) W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w oświadczeniu zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ (Informacja dot. podwykonawców). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (należy wskazać część procentową powierzonej części zamówienia), podać opis tych części których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest ona znana na etapie składania ofert, nazwę firmy lub imię i nazwisko podwykonawcy. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych, których te zdolności dotyczą. 2) Uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach