Przetargi.pl
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, montaż nawiewników oraz wymiana stolarki drzwiowej

Zakład Komunalny "PGM" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Bałtycka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32)7571500 , fax. (32)2415253
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny "PGM"
  Bałtycka 8
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. (32)7571500, fax. (32)2415253
  REGON: 27157066400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkpgm.bip.chorzow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany stolarki okiennej, montaż nawiewników oraz wymiana stolarki drzwiowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej, montaż nawiewników oraz wymiana stolarki drzwiowej. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach