Przetargi.pl
Wykonanie węzła ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic w pomieszczeniach sportowego klubu uczelnianego „MedykGym” (Transformator - ścianka wspinaczkowa) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacją przy ul. Medyków 6 w Katowicach – Ligocie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie węzła ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic w pomieszczeniach sportowego klubu uczelnianego „MedykGym” (Transformator - ścianka wspinaczkowa) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacją przy ul. Medyków 6 w Katowicach – Ligocie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego węzła ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic w pomieszczeniach sportowego klubu uczelnianego „MedykGym” (Transformator - ścianka wspinaczkowa) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacją przy ul. Medyków 6 w Katowicach – Ligocie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o załażenia określone w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik SIWZ oraz uwarunkowania określone w SIWZ i wzorze umowy. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, najnowszą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przy dołożeniu należytej staranności oraz pod nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach